Unikt snösamarbete med NTNU i Trondheim

Peak Region genomför just nu en förstudie i syfte att se över förutsättningar och möjligheter inför en framtida svensk-norsk satsning kring hållbar snöhantering. Förstudien finansieras av Interreg Sverige- Norge (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden), Länsstyrelsen Jämtlands län, samt NTNU i Trondheim.

 

Förstudiearbetet genomförs april-september 2017 med NTNU SIAT i Trondheim som norsk partner. Bakgrunden till förstudien är det nuvarande projektet SNÖ som drivs av Peak Region (med finansiering från bl.a. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) påvisat goda samverkansmöjligheter med Tröndelagsregionen, i form av kompetensutbyte likväl som liknande förutsättningar och behov hos exempelvis evenemang och skidanläggningar. Förstudien möjliggör att samverkansmöjligheter kan undersökas närmre och forma ett underlag som kan ligga till grund för en gemensam Interregansökan med inlämning i september 2017.

På svensk sida drivs förstudiearbetet av Erik Melin Söderström, som parallellt även arbetar i Peak Regions nuvarande snöprojekt. Han kommer genomföra intervjuer med en rad aktörer med verksamhet som är beroende av snö, samt ta fram underlag i form av exempelvis omvärldsanalyser. På norsk sida drivs arbetet av Bernhard Vagle, snöforskare på NTNU SIAT.

 

Sammanfattande beskrivning av förstudien

Regionerna Jämtland/Härjedalen och Tröndelag har en stark tradition och kultur av vintersport, med ett växande intresse för skidåkning i området för både invånare och besökare. Dessutom är regionerna arrangör för många internationella vintersporttävlingar. För att fortsatt kunna konkurrera om stora evenemang, samt säkra möjligheter för vinteridrott är vi beroende av säker och högkvalitativ snö. I och med rådande klimatförändringar finns ett snabbt ökande behov av kunskap kring snöhantering (tillverkning, lagring, distribution, bevarande, kvalitetssäkring osv) för att de företag som är beroende av snö i sina verksamheter ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Jämtland Härjedalen och Tröndelag har påbörjat en framgångsrik samverkan mellan olika aktörer relaterade till snö i Sverige, Norge likväl som ute i Europa. Vi ser stor potential i att fördjupa samverkan och kompetens- och erfarenhetsutbyte, i synnerhet mellan aktörer på norsk och svensk sida. Svensk-norsk samverkan drivs nu exempelvis mellan Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) vid Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) på norsk sida och Peak Innovation på den svenska, med anknytning till andra aktörer som Trondheims och Östersunds kommun, skidanläggningar, Mittuniversitetet samt företag inom snöproduktion. Genom gränsöverskridande samverkan ser vi stor potential i att utveckla och utbyta metoder och kompetens hos företag och andra aktörer på båda sidor gränsen som är beroende av snö i sina verksamheter. En gemensam satsning kring snö skulle möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt och bättre resultat än om regionerna jobbar med samma frågor var för sig. Förstudien möjliggör att en framtida gemensamma Interregsatsning kring snö och dess aktiviteter bygger på aktuella behov, är välförankrad hos intressenter och berörda aktörer samt kan drivas via ett väl underbyggt partnerskap mellan aktörer på norsk och svensk sida.

 

Kontakt

Erik Melin Söderström: erik.m.soderstrom@peakinnovation.se, 070-541 97 19

Bernhard Vagle: bernhard.vagle@ntnu.no, +47 48219007

Information Interreg Sverige-Norge: http://www.interreg-sverige-norge.com/