Innovationsstöd för turism, sport och friluftsliv

Innovationsstöd

OM PROJEKTET

Under hösten 2018 genomfördes ett arbete om ”Innovationsstöd på Peak Region” för att undersöka och ta fram förslag på hur en funktion och arbetsmetoder för en s.k. FoI-finansieringsnod inom turism, sport och friluftsliv ska se ut. Arbetet gjordes i form av en förstudie, med aktörer i regionen som verkar kring en potentiell nod inom turism, sport och friluftsliv som målgrupp. I förstudiearbetet har intervjuer genomförts med olika aktörer i innovationssystemet för att få en så komplett bild som möjligt, där fokus främst legat på offentliga aktörer och företag, men även medborgare och föreningar och akademi för få ett komplett kvadrupel-helix-perspektiv. Workshops har även genomförts med berörda aktörer. Sammanfattningsvis har samtalen visat att olika målgrupper har olika behov men också att det finns luckor där ingen aktör stöttar. Ett generellt identifierat behov ligger i att aktörer som har ungefär liknande målgrupp behöver samarbeta mer. Flera av aktörerna vet idag inte vad den andra gör.

Utifrån det som har undersökts i projektet, rekommenderas det att Peak Region etablerar ett innovationsstöd (ibland kallat FoI-finansieringsnod) inom utvalda spetsområden (inte branscher) och försöker få så stark spets som möjligt i den verksamheten. Spetsen ska uppnås genom bland annat samarbete med aktörer i mer etablerade innovationssystem. Ett sådant innovationsstöd kommer att skapa kompetens som även de regionala verksamheterna kan få direkt nytta av, där framförallt innovationsstöd till företag och de offentliga organisationerna bör prioriteras. Verksamheten illustreras som en triangel (se figur nedan) som uppdelas i en bas och en spets. Basen är det breda stöd som ges regionalt, vilket innefattar visst innovationsstöd till företag samt stöd till de offentliga aktörerna. Stödet till företagen ska vara i form av ”hålla i handen” samt enskilda funktioner för innovationsprojekt. Spetsen är en avsmalning av verksamhet, i detta fall sport, turism och friluftsliv. Detta ses som för smalt att etablera endast regionalt, därför rekommenderas en undersökning och satsning nationellt och internationellt. En anledning till att Peak Region skulle passa som verksamhet för att jobba med innovationsstöd för den regionala bredden är bolagets ägarstruktur. Den är unik på så sätt att akademin, näringslivet och offentligheten äger det tillsammans. Det gör att den kan verka för en bred insats för samtliga ägarna, vilket behövs i en sådan komplex fråga som stöd i ett innovationssystem. Den nod som ska jobba med innovationsstöd föreslås bestå av två delar; en operativ del med funktioner och en nätverksdel som sammankallar och stöttar träffar och möten för aktörer inom innovationssystemet. Det framtagna förslaget för verksamheten för innovationsstöd kommer att utvecklas under 2019.

 

Bild: unsplash.com | CC licens