SNÖRIK – Snöforskning og innovasjon over riksgrensen

Syftet med projektet är ökad affärs- och samhällsnytta genom att driva kunskapsutvecklingen kring styrkeområdet snö framåt, samt genom att kraftsamla och utveckla det gränsregionala innovationssystemet för snö.

Projektägare på svensk sida är Peak Region AB i Östersund, med Mittuniversitetet (Sport Tech Research Centre) som medsökande. Projektägare på norsk sida är NTNU-SIAT i Trondheim (Senter for idrettsanlegg og teknologi, vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Projektet finansieras bl.a. av Interreg Sverige-Norge, Vinnova, Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag Fylkeskommune och Region Västernorrland. Projektet är indelat i följande två arbeidspakken:

Arbeidspakke 1: Behovsstyrd snöforskning för ökad affärs- och samhällsnytta

Aktiviteterna fokuserar på behovstyrd snöforskning, sammanställning av resultat i rapporter, modeller och utbildningsmaterial samt kunskapsspridning. Kunskapsspridning genomförs med fokus på att erfarenheter, behov och forskningsresultat överförs kontinuerligt mellan olika aktörer relaterade till snö i 4-helix format (forskning, näring, offentlig sektor och idrott). För detta sätts arbetsgrupper samman där personer grupperas utifrån olika expertis och intresseområden, i syfte att främja ömsesidigt och interaktivt kunskapsutbyte.

Kortsiktiga effektmål som dessa aktiviteter ska generera efter projektets slut är kunskap och kompetens som för företag/anläggningar ger förbättrad kvalitet i produkter och tjänster, medvetenhet kring klimat, miljö och energieffektivitet, samt förstärkning av gränsregionala kluster för sakspecifika frågor inom snö. Förväntade långsiktiga effekter är ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft för besöksnäringen, minskad klimat- och miljöpåverkan hos regionernas snörelaterade verksamheter, samt ökad attraktionskraft i regionerna för vintersportevenemang.

Arbeidspakke 2: Innovasjonssystem for snø

Arbeidspakke 2 fokuserer på å samordne, styrke og synliggjøre regionenes ressurser som et innovasjonssystem innen snø. Dette innebærer tilknytning til andre relevante innovasjonsmiljøer utenfor programområdet samt andre relaterte bransjer. Innovasjonssystemet markedsføres utad gjennom fremstilling og spredning av kommunikasjons- og markedsføringsmateriale om regionenes muligheter angående akademi, testbäddar og forretningssamarbeid. Et nordisk nettverksbasert snøinstitutt/snøsenter skapes hvor akademisk fokus drives av NTNU, Mittuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet og SINTEF, med nær tilknytning til idrett og næring.

Kortsiktige effektmål som disse aktivitetene skal generere etter prosjektets slutt er en ferdig struktur for et nettverksbasert nordiskt snøinstitutt/snøsenter som muliggjør nye felles FoU-prosjekt innen snø for forskningsmiljøer og bedrifter i samarbeid, tilgjengeliggjorte testbäddar for snøtester/forskning i regionene, tydeligere koblinger til ulike bransjer som arbeider med snø, samt økt samarbeid mellom akademi, næring, idrett, offentlig sektor innen snø. Forventede langsiktige effekter er arbeidsplasser og tilvekst, økte FoU-investeringer i bedrifter, styrket internasjonal posisjonering som kunnskapsnav for snø samt attraksjonskraft for bedrift- og organisasjonsetableringer.

Klicka här för att läsa en mer detaljerad projektbeskrivning.

Klicka här för att ladda ner förstudien Hållbar Snöhantering som projektet bygger på.

Rapport Snöstaket

Rapport snölagring

 

Nyhetsbrev 6: juni 2019

Nyhetsbrev 5: mars 2019

Nyhetsbrev 4: december 2018

Nyhetsbrev 3: juni 2018

Nyhetsbrev 2: april 2018

Nyhetsbrev 1: februari 2018

SNÖRIK slutwebinar

Kontaktperson

Erik Melin Söderström | erik.m.soderstrom@peakinnovation.se | +46 (0)70 541 97 19

Förstudien Hållbar Snöhantering finansierades av Interreg Sverige-Norge och Länsstyrelsen Jämtlands Län.