Upplevelsedesign för naturturism

Under perioden oktober 2017 – mars 2018 genomför Peak Region pilotprojektet “Upplevelsedesign för naturturism”. Projektet handlar om att tillsammans med en grupp företag testa och utvärdera metoder för upplevelsedesign som används som innovations- och produktutvecklingsmetod i det norska klusternätverket Innovative Opplevelser, och som utvecklats tillsammans med forskare från universitetet i Nordland. Projeket finansieras av Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) och Länsstyrelsen Jämtlands Län. Syftet med projektet är att främja hållbar utveckling av naturturism i Jämtland/Härjedalen genom att introducera och testa metoder för innovation och produktutveckling för naturturismföretag.

Metoderna har i Norge fungerat framgångsrikt för företag att förstärka sina gästers upplevelser genom att exempelvis få bättre kunskap om produktens “värdedrivare”, design av händelseförloppet i upplevelsen och upplevelserummet, vad som utgör produktens “gåsehudsfaktor” samt gästens betalningsvilja innan/under/efter upplevelsen.

Projektet innehåller grundläggande workshops i upplevelsedesign, samt workshop och coachning i olika testmetoder för att kunna analysera sina produkter. Testmetoderna kan exempelvis bestå av manusbearbetning, gruppdialog, dramaturgikurvor, observationer eller testturer. Pilotföretagen väljer själva vilka metoder som passar sin verksamhet och utformar testerna i samråd med expertis från Innovative Opplevelser. Fem pilotföretag kommer under projektperioden delta och lära sig utveckla sina produkter med de norska metoderna, samt delta i utvärdering och ge synpunkter på vidare användning och utveckling av arbetssättet. Vi bjuder även in andra typer av aktörer inom den regionala besöksnäringen att följa processen på olika sätt.

Workshops och coachning leds av experter från Innovative Opplevelser och Universitetet i Nordland. Projektet bekostar företagens deltagande på workshops, coachning på distans till pilotföretagen för att kunna genomföra egna tester, samt möjlighet för företagen att nyttja personal i testerna (begränsat antal timmar per företag). Företagen bekostar själva arbetstid som krävs för deltagandet samt resor och måltider, samt eventuell övernattning i samband med workshops.

Bakgrund:

Vår region har, via aktörer som JHT, Peak Innovation och Etour, ett påbörjat samarbete med klustret Innovative Opplevelser. Samarbetet har exempelvis innefattat en studieresa under 2016, arrangerad av Peak Innovation, till Lofoten där företag från vår region deltog samt kunskaps- och erfarenhetsutbyten kring metodik kring produktutveckling. Under 2017 genomförde även en grupp företag från det norska klustret en studieresa till vår region för att bl.a. ta del av utmaningar kring strategiska frågor, metoder för produktutveckling och träffa olika företag. Innovative Opplevelser är även, likt oss, medlemmar i ATTA (Adventure Travel & Trade Association).

KONTAKTPERSON

Lina Lif | lina.lif@peakinnovation.se | +46 (0)70 650 51 86