Kristina Persson – initiativtagare till projektet. Tidigare bl a minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län.

Nationellt projekt för acceleration i klimatomställningen leds av Peak Innovation

Peak Innovation har i hård konkurrens med 94 andra nationella projektansökningar beviljats stöd som ett av 23 förberedelseprojekt för att forma framtida strategiska program inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation.

Syftet med förberedelseprojekten är att stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya långsiktiga innovationsprogram för Sverige i syfte att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Det förberedelseprojektet som beviljats Peak Innovation – ”Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning” ­– handlar om att mobilisera relevanta aktörer för att bygga kunskap, etablera samarbeten och finna nya arbetssätt för bättre involvera och ta tillvara på innevånarnas intressen i klimatomställningen som påverkas av exempelvis etableringar. Förberedelseprojektet pågår under 8 månader med syfte att formulera målsättningar för ett framtida nationellt program inom Impact innovation.

I norra Sverige planeras det för gröna industrietableringar och insatser till värden över 1 000 miljarder de kommande decennierna. Den totala samhällsomvandlingen kommer att sätta hård press på det svenska enerigsystemet, både ur distribution och produktion av förnyelsebar energi och för varje enskild medborgare. Det här kräver en systemförändring med framtagande av sociala modeller för samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade. För att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet krävs en helhetssyn där teknisk innovation paras ihop med ekonomiska och socialt innovativa modeller.

– Ett viktigt och högaktuellt initiativ i den snabba och stora samhällsomställning som sker idag. Extra roligt är att vi kommer få leda förberedelseprojektet från Jämtlands län där just hållbar energi är ett av länets utpekade styrkeområden inom det vi kallar Smart specialisering. För att nå de nationella och internationella mål som finns uppsatta för utbyggnaden av förnyelsebar energi och klimatomställningen behöver detta ske i samförstånd och samexistens med de människor som blir påverkade säger Daniel Eurenius och Åse Angland-Lindvall på Peak Innovation som kommer leda förberedelseprojektet.

Initiativtagare till projektet är Kristina Persson som bland annat har ett förflutet som minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län.

– Det känns fantastiskt roligt att länet har beviljats medel för att förbereda ett nationellt projekt inom ett så viktigt område. Sverige och framförallt norra Sverige kan spela en central roll i den gröna omställningen. Den politiska förmågan att ta tillvara dessa förutsättningar och undanröja hinder har hittills varit otillräcklig för att uppnå nödvändiga systemskiften och accelerera en hållbar utveckling. Det gäller inte minst en rättvis klimatomställning i samarbete med de människor som blir påverkade.”

– Mycket av framgången till att vi lyckats så väl i konkurrens och erhållit höga betyg av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA ligger i vår goda förmåga att mobilisera och samarbeta i länet liksom våra starka nationella och internationella kontaktnät. Denna ansökan är ett bra exempel på samarbete där Peak Innovation och Region Jämtland Härjedalens Strategiska processledare tillsammans med Kristina Persson och andra intressenter arbetat tillsammans för ett viktigt initiativ, säger Daniel Eurenius.

 

För ytterligare kontakt:
Projektledare: Åse Angland-Lindvall – ase.anglandlindvall@peakinnovation.se
Daniel Eurenius – daniel.eurenius@peakinnovation.se

Foto: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund, (CC BY 3.0), Team Peak

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.