Rapporter

Denna förstudie syftar till att undersöka, tydliggöra och kartlägga förutsättningarna på systemnivå för hur utförarnivån i innovationsekosystemet i Jämtlands län kan arbeta för att utveckla färdigheter för smart specialisering.

Vilka flaskhalsar och inlåsningseffekter som idag återfinns i våra stödjande system med utgångspunkt från våra geografiska förutsättningar. 

Projektets medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Regional Utvecklingsfonden

Hur möter vi en av vår tids viktigaste utmaningar? Projektet ReDriv är en samlad insats som ger oss en viktig nyckel till en snabbare klimatomställning.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015, med syftet att driva på en av de viktigaste frågorna för vår framtid – att Sverige ska bli ett av världens första, fossilfria välfärdsländer. I det här arbetet samlar vi företag, kommuner, regioner och organisationer som är nödvändiga för att för att driva utvecklingen framåt.

Projektet ReDriv 2023 Peak Innovation

Författare: Katta JanssonGrafisk. Form: Niklas Hellström

 

Att näringslivet är viktigt i såväl kriser som krig råder det stor enighet om. Myndigheten för samhällsskydd (MSB) konstaterar också att staten behöver skapa förutsättninga för företag att kunna bidra i kriser och krig1. Det finns än så långe få konkreta beslut eller åtgärder från det offentligas sida på detta område. Det finns därför många oklarheter runt ”vad som gäller” eller kommer att gälla. Det skapar också möjligheter för proaktiva och innovativa aktörer att vara med och forma näringslivets roll i kris och krig.

Målgruppen för denna PM är i första hand företag i Jämtland som vill få en bättre inblick i vad det ökade fokuset på beredskap kan innebära för dem. Det gäller både vilka krav som kan ställas för att kunna fortsätta verksamheten, men också vilka affärsmöjligheter som kan uppstå.

Hur innovationskraftigt är Jämtlands Län?

Denna pm är beställd av Peak Innovation och har genomförts inom ramen för projektet Invest in innovation 2023.

Syftet har varit att diskutera funktionaliteten i det jämtländska innovationssystemet. Utgångspunkten för diskussionen har varit upplevelsen av att Jämtlands län rankas måttligt eller begränsat ”innovativt” i olika mätningar av svenska regionala innovationssystem samtidigt som upplevelsen är att det i länet startar många nya och innovativa företag.

Författare Göran Hallin, WSP

Utförd av WSP Sverige AB på uppdrag av Peak innovation AB

Slutrapport förstudie SOURCE Interreg Sverige-Norge 2022

Sustainable development of housing for recreational use 

SOURCE har som mål å identifisere og eksemplifisere hvordan fritidsboligutvikling i større grad kan være et virkemiddel for å forbedre natur og lokalsamfunn.

Slutrapport Förstudie – Digitala affärsmodeller för E-handel

Under våren och hösten 2022 har Peak Innovation genomfört en förstudie med syftat till att öka förståelsen för hur regionens företag upplever sin egen situation när det kommer till att möta kunder och driva försäljning digitalt.

Utifrån den utökade nulägesförståelsen har en färdplan arbetats fram som övergripande redogör för insatser som behövs för att möta adresserade behov och stötta utvecklingen av fortsatt livskraftiga verksamheter i regionen.

Författare Petra Colleen, PEAK Innovation Hanna Morén, PEAK Innovation

Färdplan för grön vätgas i Jämtlands län

Färdplanen är en argumentation till varför en del av den kapacitet för produktion av grön vätgas som pekas ut EU-kommissionens vätgasstrategi ska lokaliseras till Jämtlands län. Färdplanen bidrar även till den nationella vätgasstrategi som utformas i regi av Fossilfritt Sverige under hösten 2020 för lansering under vårvintern 2021. 

Författare Linnea Karlsson, projektledare, Peak Innovation

 fosf iot för folkhälsa genom sport och friluftsliv 2018-2020 

Att folk rör sig allt mindre är ett av våra största samhällsproblem och leder till olika former av vällevnadssjukdomar och ökade kostnader för samhället. Det är en stor utmaning för regioner och kommuner att finna åtgärder för de invånare som inte uppnår rekommenderad fysisk aktivitet. 

Då studier visar på att barn och ungdomar rör sig allt mindre avsåg projektets offentliga aktörer tillsammans med övriga projektparners hitta lösningar för denna målgrupp genom nya innovativa lösningar. 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.