Har du en idé du vill utveckla – ansök om innovationscheckar!

Peak Innovation har fått möjligheten att förmedla innovationscheckar i region Jämtland Härjedalen. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova och syftar till att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i Jämtland Härjedalen och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar.

Vad är en innovationscheck?

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget.

Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

1. Affärsutveckling (upp till 100 000 kr ink. moms)

Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter. Det kan även handla om affärsförnyelse avseende att till exempel testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell.

2 Infrastruktur (upp till 100 000 kr ink. moms)

Tillgång till forskningslabb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar, databaser, kommunikationsnätverk, living labs, etcetera, som kan delas mellan flera olika innovationsprojekt och som av kostnadsskäl inte kan bäras av enskilda små och medelstora företag. Infrastrukturchecken ska användas för att köpa sig möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalning med mera som infrastrukturerna ger möjlighet till. Checkarna bekostar även konsultkostnader för att sätta upp och tillgängliggöra infrastrukturen.

3 Immateriella tillgångar (upp till 100 000 kr ink. moms):

Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Vem kan ta del av checkar?

För att vara en lämplig checkkandidat behöver följande kriterier vara uppfyllda:

 • Uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag:

  1. a)  Med medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 500 miljoner kronor eller en balansomslutning som inte överstiger 430 miljoner kronor.

  2. b)  Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 100 miljoner kronor.

 • Checkmottagaren är antingen ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Bidrag beviljas endast till svenska företag. Utländska företag som har filial alternativt driftställe i Sverige där kostnaderna i projektet bokförs kan även kvalificera sig.

 • Företaget befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda eller stärka en innovationsutveckling som utvecklar företagets värdeskapande och konkurrenskraft, alternativt har behov av en IP-strategi kopplad till sin innovationsverksamhet.

 • Checkprojektet ska bidra till att hållbarhet enligt Agenda 2030 integreras i den utveckling som checkarna ska användas till och omsättas i t.ex. affärsmodell, produktion, processer, ledarskap, strategier, policys kultur, etc.

 • Checkprojektet ska bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

  1. a)  Både kvinnor och män har på ett jämställt sätt inflytande över företaget. Med inflytande avses t.ex. styrelse och ledningsgrupper.

  2. b)  Det andra perspektivet handlar om att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom det område som checken avses användas.

  Vid snedvridning av inflytande ska företaget trovärdigt kunna redogöra för hur både kvinnor och män på ett jämställt sätt ska ges inflytande över företaget framåt.

 • Företaget kan ta emot stöd av mindre betydelse, de minimis.

  Exempel på vad som inte kan finansieras av en innovationscheck:

 • Kostnader som bedöms ingå i organisationens ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksam mot företag och dialog med andra aktörer
 • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO)
 • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design etcetera.
 • Löpande ordinarie verksamhet, marknadsföring, försäljning, FoU eller liknande

 • IP-checken är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar.

Hur fungerar det?

  1. Fyll i formuläret nedan senast den 10 juni 2024

  2. En beslutsgrupp kommer att utvärdera dina svar för att säkerställa att ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check, samt har ett tydligt innovationsbehov. Beslutsgruppen betsår av representanter från Peak Innovation, Samling Näringsliv och Almi. 

  3. Därefter blir du kontaktad för att fylla i en projektbeskrivning som ska godkännas.

  4. När projektplanen är godkänd får du instruktioner om registrering i verktyget Ignite Magic och ska även signera ett intyg om försumbart stöd samt projektavtal.

  5. När detta är gjort tas beslut om typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande av checkprojektet. I de fall IP-checkar har beviljats ska projektansvarig i företaget genomgå Patent och registreringsverkets kurs ”affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar” innan projektet kan påbörjas. Mer information om detta följer vid beviljad check.

  6. Vid projektets slut sker en avrapportering av projektet genom ifyllande av obligatorisk enkät från Vinnova.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.