SEOS – sociala modeller för en snabbare energiomställning

SEOS är ett förberedelseprojekt inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Projektet som beviljats Peak Innovation pågår under 8 månader med syftet att bygga kunskap, etablera samarbeten, nya arbetssätt och formulera framtida målsättningar.

Med förberedelseprojekten vill man stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya långsiktiga innovationsprogram för att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

eu_fond_logo

I norra Sverige planeras det för gröna industrietableringar och insatser till värden över 1 000 miljarder de kommande decennierna. Den totala samhällsomvandlingen kommer att sätta hård press på det svenska enerigsystemet, både ur distribution och produktion av förnyelsebar energi och för varje enskild medborgare. Det här kräver en systemförändring med framtagande av sociala modeller för samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade. För att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet krävs en helhetssyn där teknisk innovation paras ihop med ekonomiska och socialt innovativa modeller. 

IMPACT Innovation

Energimyndigheten, Formas och Vinnova nästa generations strategiska innovationsprogram – Impact innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Programmet kommer att fokusera på tre övergripande samhällsutmaningar:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen
 
 

Hösten 2022 startade en mobiliseringsprocess som ska mynna ut i de program som startar under 2024. Nästa steg i processen är bland annat att aktörskonstellationer formulerar gemensamma mål (så kallade missions) som ett framtida program ska kunna möta.

Läs mer om Energimyndigheten, Formas och Vinnovas strategiska innovationsprogram

Initiativtagare till förberedelseprojektet SEOS

Kristina Persson, tidigare minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län är initiativtagare till förberedelseprojektet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. Peak Innovation är en innovationsmotor i regionen som sökt och tilldelats projektet.

– Sverige och framförallt norra Sverige kan spela en central roll i den gröna omställningen. Den politiska förmågan att ta tillvara dessa förutsättningar och undanröja hinder har hittills varit otillräcklig för att uppnå nödvändiga systemskiften och accelerera en hållbar utveckling. Det gäller inte minst en rättvis klimatomställning i samarbete med de människor som blir påverkade säger Kristina Persson.

Tidiga kunskapsområden och deltagare i förprojektet

  • Kunskap och förståelse kring etableringsfrågor av förnyelsebara energikällor i kommuner, Torbjörn Laxvik.
  • Förnybar energi, energipolitik, hållbar utveckling, företagens sociala ansvar, miljöfrågor, innovationsledning och smarta elnät, Tomas Kåberger.
  • Professor i strategisk design, leder transformationsdesignmodulen i MPA i innovation, offentlig politik och offentligt värde, Rowan Conway.
  • Ledande kompetens inom områdena jord- och skog, Anna Frestadius
  • Representant från sydsamiska kulturcentret Gaaltije, Jerker Bexelius.
  • Expert inom klimatpolitik, omställnings-frågor, energipolitik och demokrati, Daniel Lindvall

 

Syfte och mål

Syftet med förberedelseprojektet är att samla kunskap i ett brett perspektiv och definiera utmaningar i energiomställningen (missions) som uppstår i samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade.  Förprojektet ska definiera mål och modeller för kommande projekt inom området. Sociala modeller som kan påskynda energiomställningen.

Tidsplan

Projektet löper över 8 månader med uppstart i början på mars. Tre workshops är planerade under perioden april till juni. Efter sommaren följs resultat av arbetet upp i en remissrunda. Den 17 oktober lämnas ansökan in till programkontoret.

Nu söker vi samarbeten för att bygga kunskap

Peak Innovation bjuder nu in experter, aktörer och intressenter på området för att under perioden mars t o m oktober genomföra expertsgruppsmöten och workshop med syfte att bygga kunskap om utmaningen och formulera framtida projekts syfte, mål, arbetsmodeller, samverkansprocesser och aktörer. 

Har du ett viktigt perspektiv? Har du kunskaper som kan leda oss framåt och skapa bättre förutsättningar? Vi söker dig som vill och kan delta i arbetet med att utveckla kommande innovationsprogram. Anmäl ditt intresse till Åse Angland Lindvall, projektledare för SEOS.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.