Rådgivare till PEAK Accelerator

Rådgivare till PEAK Accelerator

Härmed inbjudes intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling i enlighet med villkor i  förfrågningsunderlag samt eventuella bifogade handlingar.

Peak Innovation AB har behov av att upphandla en rådgivare till PEAK Accelerator. Syftet med uppdraget som rådgivare är att bidra med ett externt nätverk och arbeta för att utöka antalet startups som söker till programmet samt genomföra event som aktiverar och utökar ekosystemet av grundare, finansiärer och affärsänglar som bygger upp acceleratorn och investerar i tillväxtbolagen samt bidrar till att skapa branschrelevanta kontakter och affärsmöjligheter för bolagen som antas till programmet i PEAK Accelerator.

Beslut om vilka företag som antas till programmet fattas av en antagningskommitté. I rollen som rådgivare ingår att även delta i antagningskommitténs arbete som ledamot.

Förfrågningsunderlag:

Ladda hem underlag här: Förfrågningsunderlag_PEAKAccelerator

 

Biobaserade material, produkter och tjänster

Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund för mer omfattande projekt. Högst 500 000 kr kan sökas (högst 50 procent av stödberättigade kostnader). Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

Syftet med utlysningen beskrivs som att ”stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi”.

För projekt som genomförts och slutrapporterats kommer en efterföljande möjlighet att söka steg 2 för att under längre tidsperiod få en större finansiering.

Utlysningen stänger 3 mars och projekt kan som tidigast starta 28 april.
Förväntad projekttid är ca 6 månader.

 

Om BioInnovation:

BioInnovation är en del av Vinnova, Formas och Energimyndigheten satsning på strategiska innovationsprogram i Sverige. Programmens syfte är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Erik Binggeser