Människor ska få leva sitt liv tills de dör

Lisa Thambert, Omsorgsförmedlingen

Människor ska få leva sitt liv tills de dör

Omsorgsförmedlingen är ett traineeprogram för unga som vill arbeta inom äldrevården. Det är också ett digitalt stödprogram som kan avlasta beställarna, oftast kommuner. Initiativet startades av Lisa Thambert, dels utifrån egna erfarenheten av vårdyrket, dels via insikten att Sveriges befolkning snabbt blir allt äldre – och att det finns färre och färre som är villiga att arbeta i branschen.

– Det finns väldigt många svenskar över 80 år, och de blir snabbt fler. Samtidigt är det få unga som söker jobb inom äldreomsorgen, eftersom många upplever att det inte finns något stöd, säger Lisa Thambert, grundare av Omsorgsförmedlingen.

Den här insikten slog Lisa Thambert redan när hon som yngre arbetade inom äldreomsorgen, och konstaterade att det var världens bästa jobb – men att ansvaret var för stort i förhållande till det stöd man fick. Så småningom blev det startskottet för en helt ny verksamhet, som fick namnet ”Omsorgsförmedlingen”. Insikten från ungdomen – i kombination med det faktum att äldreomsorgen förväntas sakna 65 000 årsarbeten till år 2030 utgjorde grunden för idén.

– Man pratar ofta om äldreomsorgen som ett enkelt jobb, men jag menar att det handlar om så mycket mer. I paniken över personalbrist har man dock bara pratat om att det behövs fler händer, inte att det behövs mer kompetens.

Det här är själva kärnan i Omsorgsförmedlingens vision, att skapa förutsättningar för unga att stanna inom yrket; med rätt utbildning och stöd i ryggen kan fler se branschen som attraktiv.

– Människor ska få leva tills de dör, på sitt sätt – och det kräver kompetens. Jag vill att unga ska söka sig till en stolt och attraktiv äldreomsorg. Därför utbildar vi en ny generation omsorgsmedarbetare som kan ge äldre ett värdigare liv.

Och Lisa är positiv till att det är fullt möjligt att genomföra både en attitydförändring och en statushöjning av jobb inom hemtjänst och äldrevård.

– Vi gjorde ett pilotprojekt i somras, där över 90 procent av deltagarna var positiva till initiativet. Vi har även timanställt 10 unga ambassadörer som ska få fler jämnåriga att prova på yrket. Den stora utmaningen nu är att utveckla en modell som är lätt för våra kunder att förstå, köpa och implementera.

Text och bild: Trampolin PR

Omsorgsförmedlingen är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt hos Energimyndigheten.

  • Sista dag för inlämning av skiss: 2022-02-03
  • Sista dag för ansökan: 2022-04-05

Pilotprojekt och demonstrationer för omställning kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställning. Produkt-, tjänste- och produktionsdemonstrationer kan få stöd. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar omfattas av utlysningen.

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt och normalt sett är de totala stödberättigade kostnaderna för projekt inom denna utlysning från 7 000 000 kr och uppåt. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling. Stödnivån kan således vara maximalt 25 procent av projektets stödberättigade kostnader i de fall där stödmottagaren är ett stort företag. Små och medelstora företag kan få ett tillägg på 20 respektive 10 procentenheter. För produkt-, tjänst-, prototyp- och produktionsdemonstrationer får andelen av projektets totala stöd som går till forskningsorganisationer maximalt uppgå till 15 procent.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

Energimyndigheten uppger att de ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Läs mer här:

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/storre-pilot-och-demonstrationsprojekt-for-energi–och-klimatomstallning/

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022

Svensk industri har potential att leda omställningen till ett hållbart samhälle, både inom och utanför landets gränser. Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna utlysning vill Vinnova finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. 

Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrens-kraft samt En socialt hållbar industri.

 

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt ska resultera i inlämning av en färdig Horisont Europa ansökan. Finansieringen ska nyttjas för att utveckla projektidén, etablera ett starkt konsortium, samt planera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång. 

Vem kan söka?

Aktörer med underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konsortiet ska bestå av minst två svenska projektparter varav minst ena är ett svenskt företag. 

Hur mycket kan ni söka?

Varje planeringsprojekt kan söka upp till 500 000 kronor (för en koordinerande roll) eller 300 000 kronor (för en deltagande roll). Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. 

 

Viktiga datum

Vid nästa ansökningstillfälle som stänger 30 mars klockan 14.00 kommer det gå att ansöka om planeringsprojekt för några utvalda utlysningar inom Horisont Europa som stänger under hösten 2022.

Läs mer här

 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Jord Innovation – stort intresse för hållbar ljustillverkning

Axel Häger, Jord Innovation

Stort intresse för hållbar ljustillverkning

Vanliga stearin- och värmeljus görs till största delen av ändliga resurser, som till exempel paraffin och aluminium. Det vill Jord Innovation ändra på. Med ett hemligt recept av bland annat tallolja och komposterbara material kan företaget tillverka mer hållbara ljusprodukter.

– Det här är en övergång från ändliga material till förnyelsebara. Vi hjälper ljusindustrin att ställa om, säger grundaren och vd:n Axel Häger.

Axel har en industriell bakgrund och hade tidigt insett problemen med återvinning av värmeljus, så han började fundera på nya materiallösningar.

Axel har arbetat med att bygga upp Jord Innovation under två års tid, bland annat med hjälp av Miun Innovation och Peak Innovation. Materialprocessen pågår för fullt, och en lösning för både ljusvax och ljuskoppar är på gång inom en snar framtid.

”Vi jobbar med hållbara materiallösningar för hela ljusindustrin. Vi utvecklar nytt ljusvax av tallolja istället för paraffin och nya biomaterial för att ersätta användandet av plast och metaller.”

– Vi vill flytta över miljöansvaret från konsumenten till producenten. Det ska vara lätt att göra rätt. Det är en industriell satsning för att vi ska kunna accelerera övergången till förnyelsebara material inom ljusindustrin. 

Intresset för hållbara ljus är väldigt stort och kraven på en omställning ökar, både i Norden och i Europa.

– Det är problematiskt att tillverka hållbara ljus, det mesta görs av paraffin, vilket är en petroleum produkt

– Visionen är att vi ska vara ledande inom ljusindustrin och det ska vi bli genom användandet av hållbara material och innovativa lösningar.

Text och bild: Trampolin PR

Jord Innovation är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Interreg – förstudie SOURCE ​

Interreg - förstudie SOURCE

Peak Innovation har fått beviljat medel från Interreg Sverige-Norge programmet och Region Jämtland Härjedalen för att genomföra förstudien  

SOURCE – Sustainable develOpment of hoUsing for ReCreational usE.  

Förstudien pågår från 1 nov 2021 till 30 juni 2022, och ska genomföras i samband med Nationalparken Næringshagen i Oppdal. Projektet ligger under Interreg-delområdet Nordens Gröna bälte och under insatsområde; små och mellanstora företag.  

Förstudien har som mål att mobilisera aktörer och bygga samverkan och kapacitet för ett kommande Interreg genomförandeprojekt, inom hållbar utveckling av fritidshus i Region Jämtland Härjedalen och Tröndelags fylke. Projektet ämnar att etablera ett kompetensnätverk som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

SOURCE vill arbeta för en hållbar utveckling av fritidshus med miljö och klimatet som premiss, för att tillvarata naturen som kommuner med många fritidshus är beroende av.

I tillägg vill projektet jobba med EUs taxonomi för hållbar utveckling och hur små och mellanstora företag redan kan bruka taxonomin som ett verktyg för hållbar utveckling.  

Förstudien bygger vidare på nätverk och erfarenheter från Interreg projektet SMICE och projektet Kompetanseløft for bærekraftig fritidsnæring.  

Läs slutrapporten här

Slutrapport SOURCE_final

Vill du veta mer? 

Erik Melin Söderström
Projektledare SOURCE (SE)
 
Tel: +46 70 541 97 19  
E-mail: erik.m.soderstrom@peakinnovation.se 


Christina Ekeheien
Prosjektleder SOURCE (NO)
 
Tel: +47 952 12 962 
E-mail: christina@nasjonalparkhagen.no 

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Nu kan ni söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter!

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Med denna utlysning uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv.

Huvudsökanden (så kallad koordinerande projektpart) ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet med tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Projekten kan pågå 12-48 månader.

Läs mer här 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Samverka internationellt med innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IoT och digitalisering?

Samverka internationellt med innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IoT och digitalisering?

EU-Klustret CELTIC NEXT stimulerar och verkar för området informations- och kommunikationsteknik (IKT). Programmet omfattar en bredd av IKT-ämnen baserade på nya högpresterande kommunikationsnätverk som stöder tillämpningar med stora datamängder och avancerade tjänster.

Exempel på sektorer är IKT-sektorn, smarta transporter, digital utbildning, säkerhet, IoT, 6G, Industri 4.0 samt smarta städer. Läs mer på Vinnovas hemsida 

Den 26 januari anordnas en digital konferens om utlysningen, där möjlighet finns att hitta partners och pitcha sin idé. ”The aim of this Proposers Day is to learn about CELTIC , to discuss project ideas with potential partners  and to find out about funding opportunities in your countries.”

Läs mer om Proposers Day på CELTIC NEXT 

 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages