Ansök mellan 10 February och 12 April

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

I utlysningen “Mistra Innovation” 23 (MI23) kan små och medelstora företag söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare. 

Det övergripande målet med forskningsprogrammet MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. 

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Programmet fokuseras på teknikföretag inom verkstads-, livsmedels-, energi- eller återvinningsindustrin med produktion och/eller produktutveckling i Sverige.

Ansökningsperioden är från 10 februari till 12 april 2021.

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakinnovation.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Nikolai Chernichenko

Biobaserade material, produkter och tjänster

Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund för mer omfattande projekt. Högst 500 000 kr kan sökas (högst 50 procent av stödberättigade kostnader). Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

Syftet med utlysningen beskrivs som att ”stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi”.

För projekt som genomförts och slutrapporterats kommer en efterföljande möjlighet att söka steg 2 för att under längre tidsperiod få en större finansiering.

Utlysningen stänger 3 mars och projekt kan som tidigast starta 28 april.
Förväntad projekttid är ca 6 månader.

 

Om BioInnovation:

BioInnovation är en del av Vinnova, Formas och Energimyndigheten satsning på strategiska innovationsprogram i Sverige. Programmens syfte är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Erik Binggeser

Internationellt personalutbyte inom AI

Internationellt personalutbyte inom AI

Skulle ni vilja öka er kunskap inom AI och/eller skapa samverkan med andra organisationer inom AI? Nu finns möjlighet att söka upp till 500 000 kr hos Vinnova för att göra personalutbyten med organisationer i andra länder.  

Området AI (artificiell intelligens) kan definieras på många olika sätt. Inom ramen för den här utlysningen definierar Vinnova AI som en maskins föråga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Ökad användning av AI innebär allt högre krav på kompetensförnyelse. Vinnovas utlysning syftar därför till att öka kompetensen inom tillämpad AI och förstärka samarbete mellan Sverige och andra länder inom området. Erbjudandet är öppet för företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer som har möjlighet att göra personalutbyte mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Utbytet kan vara en till sex månader.

Utbytet kan ske på följande två sätt:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AIexpert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Varje projekt kan få maximalt 500 000 kr och bidragen beviljas med högst 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadlines:

  • 29 januari 2021 kl 14:00
  • 26 februari 2021 kl 14:00
  • 31 mars 2021 kl 14:00
  • 30 september 2021 kl 14:00

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledarePeak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images, Unsplash 

Eurostars

Eurostars

Vill ni samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla processer, produkter eller tjänster? I december 2020 öppnar Eurostars, det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som vill komma åt internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Eurostars är ett delprogram inom Eureka, som är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer.

I programmet kan högst 5 miljoner kronor sökas med 50% kostnadstäckning för små och medelstora företag. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan. Enligt Eurostars hemsida har programmet hittills en beviljandegrad på 29% av sina ansökningar.

Inom Eurostars krävs minst två partners från de olika Eureka-länderna. Partnerskapet kan byggas med små och medelstora företag, universitet eller forskningsinstitut, men ett företag måste vara projektledare. Organisationer i andra länder som inte deltar i Eureka-programmet kan också delta, så länge det finns två andra deltagare från Eurekaländerna.

Förutom själva finansieringen medför ett beviljande inom Eurostars plats i deras internationella nätverk med företag, forskningsinstitut och universietet, samt tillgång till experter.

 

För extra stöd kring Eurostarsprogrammet samarbetar vi med EUSME-support och European Enterprise Network.

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif. Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images, Unsplash 

Innovativa Startups

Innovativa Startups

Nu finns möjlighet för startups med nyskapande produkter eller tjänster att söka upp till 300 000 kr för att bygga affärer!

I Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups steg 1 våren 2021” kan nystartade företag söka medel för att bland annat utveckla och testa prototyper, testa hypoteser om marknad eller kundnytta, utveckla affärsmodeller eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning. Som nystartade företag räknas i det här avseendet de som är yngre än fem år. Företagen måste även uppfylla krav om att ha lägre årsomsättning än två miljoner kronor samt att de inte delat ut vinst.

Företagen kan söka upp till 300 000 kr utan krav på medfinansiering. Utlysningen är öppen för alla branscher, men Vinnova lägger stor vikt vid att projektens affärsidéer på ett tydligt sätt bidrar positivt till hållbarhet och jämställdhet i enlighet med FN:s globala mål.

Efter projektslut förväntar sig Vinnova att deltagande företag ska ha uppnått målsättningar kring exempelvis produktutveckling, riskreducering, attraherat nya kunder eller finansiärer samt förstärkt företagets position. I den förra ansökningsomgången, som stängde i mars 2020, fick Vinnova in 796 ansökningar, varav 150 kunde beviljas stöd. Sista ansökningsdag är 19 januari 2021.

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Lina Lif, Peak Region. E-post: lina.lif@peakinnovation.se. Tel: 070-650 51 86.

Daniel Eurenius, Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

 

 

 

Hushållningssällskapets Agtech Challenge

Hushåll­ningssäll­skapets Agtech Challenge

För dig som vill förverkliga en innovation inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring finns nu möjlighet att bilda ett team och delta i en innovationstävling. Resultaten ska bidra till lönsamhet och hållbarhet för svenska företag.  

Hushållningssällskapets Agtech Challenge är en tävling med syfte att stimulera innovation och digital utveckling för att öka lönsamhet och hållbarhet för Sveriges företag inom lantbruk, trädgårdsodling och rennäring. Tävlingen anordnas av Hushållningssällskapet som har flera partners: Handelsbanken Skog och Lantbruk, Lantmännen, Dataväxt och ATL/Lantmannen. I prispotten ligger 150 000 kr i första pris, 50 000 kr i andra pris och 25 000 kr i tredje pris plus finansiellt stöd för konceptutveckling, tillgång till nätverk samt nationell synlighet. Under tävlingens gång kommer teamen även få chans att presentera sina koncept på de tre största lantbruksmässorna för över 30 000 besökare sommaren 2021.

Tävlingen görs i två steg. Efter ansökningstidens slut väljs 15 team ut som får delta i tävlingen och vidareutveckla sina koncept under 2021. Jordbruksverket finansierar kostnaderna i samband med utveckling av koncepten via Landsbygdsprogrammet. Tävlingsbidragen bedöms utifrån nivå av värdeskapande, användarnytta och hållbarhet. Tävlingsbidragen som går vidare kommer vidareutvecklas i team bestående av exempelvis företag, lantbrukare, studenter, forskare och en coach från Hushållningssällskapet. Teamansvarig måste vara ett företag eller organisation.

I september 2021 utses sedan de slutliga vinnarna av en jury.

Karin Ahlberg Eliasson från Hushållningssällskapet i Jämtland är en av representanterna i projektets styrgrupp. “Jag uppmanar företag i vårt län att delta i tävlingen genom att förverkliga metoder eller teknik med innovationshöjd”, säger Karin. “De gröna näringarna är viktiga i Jämtland och konkurrenskraften kan stärkas ytterligare med hjälp av teknikutveckling”.

Sista ansökningsdag för att delta i tävlingen är 30 november 2020. Den 15 december beslutas vilka 15 team som går vidare till tävlingen.

Läs mer och anmäl dig: https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/agtechchallenge/

Frågor om tävlingen? Kontakta Ulla Frisk: ulla.frisk@hushallningssallskapet.se

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Lina Lif, Peak Region: lina.lif@peakinnovation.se / 070-650 51 86.

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Ricky Berrelleza on Unsplash

 

 

Grafen, framtidens material?

Grafen – framtidens material?

SIO Grafen erbjuder innovationsmedel till företag som vill arbeta med kommersiell tillämpning med grafen. Projekten ska möta företagens behov genom materialutveckling av grafen eller andra tvådimensionella material.

 

SIO Grafen är ett av Sveriges strategiska innovationsprogram vars uppdrag är att ta framtidens material från labbet till industrin. Programmet arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utveckla och använda grafen.

Fram till 1 december 2020 finns möjlighet att ansöka om finansiering för samverkansprojekt som handlar om hur grafen och andra tvådimensionella material förbättrar materialegenskaper eller funktioner. Projekten ska koppla till någon av styrkeområdena bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning. Samverkansprojekten kan vara i form av genomförbarhetsstudie, forsknings- och innovationsprojekt, eller innovations- och demonstrationsprojekt. Beroende på projektform kan SIO Grafen medfinansiera med 300 000 kr – 4 000 000 kr (maximalt 50 procent av projektets kostnader).

Utlysningen är öppen för företag, institut, universitet och högskolor eller andra juridiska personer. Projekten ska utveckla tillämpningar av grafen som företagen i projektgruppen efterfrågar.

Projekten ska bidra till arbetet mot hållbar utveckling i Agenda 2030. Exempel på bidrag från tidigare projekt inom SIO Grafen är förbättrad resurseffektivitet genom att förlänga produkters livslängd, ökad energieffektivitet genom bättre batterier och att bekämpa smittsamma sjukdomar genom att skapa antibakteriella ytor.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Ricky Berrelleza on Unsplash

 

 

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag

Utvecklar ditt företag en ny produkt, tjänst eller process? Nu öppnar Vinnova ett nytt erbjudande om finansiering till små och medelstora företag som vill starta och driva innovationsprojekt. 

Erbjudandet är öppet till 1 december 2020.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Med erbjudandet ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020” vill Vinnova stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag. De projekt som beviljas ska leda till nya produkter, tjänster eller processer och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

“I och med den stora betydelse som besöksnäringen har i vår region så ser vi inom Jämtland Härjedalen Turism gärna att även företag i den näringen ser möjligheterna med den här utlysningen och vi hjälper gärna till med att svara på eventuella frågor”, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism. 

Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Erbjudandet riktar sig till aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera minst två årsredovisningar. Företagen ska helst redan ha en produkt på marknaden och nu vilja utveckla nya produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde på marknaden och högt värdeskapande för företaget eller dess kunder. Projektresultaten ska även bidra till något eller några av de 17 hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Vinnova finansierar upp till 50 procent av projektets kostnader till ett maxbelopp på 2 miljoner kronor. Erbjudandet är öppet till 1 december 2020.

Vinnova anordnar ett informationsmöte om utlysningen fredag den 16 oktober. Se mer information här.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Lina Lif. Epost: lina.lif@peakinnovation.se 

Daniel Eurenius. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vill ni utveckla ert företag mot en cirkulär affärsmodell? Då kan stödet från EU-projektet C-voucher vara något för er!

EU-stödet C-Voucher är till för små och medelstora företag som vill arbeta med cirkulära lösningar. Stödet består av rådgivning av en tjänstedesigner som inkluderar workshops och skapande av en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell. Därtill får företaget ett stöd på 15 000 EUR för att täcka egna kostnader, som exempelvis arbetstid för att ta fram genomförandeplanen.

– Cirkulär ekonomi handlar om att använda sina resurser mer effektivt, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom ger det företagen ett försprång inför nya lagar och strategier som kommer. EU jobbar för att styra marknaden alltmer mot cirkulära material och resursflöden, vilket kommer att påverka oss även här. Att jobba med sin affärsmodell så att den blir mer cirkulär innebär också att man tittar på hur företagets leveranskedjor och förhållande till kunderna kan bli mer stabila, så att man är rustade för framtiden, säger Maja Blomqvist, projektledare för det svensk-norska nätverket SMICE.

Under de tre månaderna har företaget även tillgång till en Business Mentor som ger stöd i att hitta ytterligare finansiering. Stödet riktar sig till företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 miljoner euro och de utpekade branscherna är textil, tillverkningsindustri, medicinsk hälsa, livsmedel och maritima näringar.

– Fem svenska företag har tidigare mottagit det här stödet, men hittills inga från norra Sverige. I den här omgången hoppas vi på att få in minst fyra svenska företag till, säger Linda Backman på Tillväxtverket, som är svensk kontaktperson för C-voucher.

Projektet kan exempelvis handla om att anta lösningar inom delningsekonomi, industriell symbios, livscykelsförlängning av produkter eller resurseffektivitet. Utlysningen är öppen till 30 oktober.

– C-vouchers erbjudande är helt enkelt en chans att vara tidiga på bollen och den möjligheten hoppas jag att många företag i regionen tar! säger Maja Blomqvist, SMICE.

Ett av de företag som tidigare fått stöd via C-voucher är ImseVimse. I filmen nedan berättar de om vad stödet betytt för deras resa mot cirkulär affärsmodell med uthyrning av produkter.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images

 

Nopef – Stöd för innovativa miljö- och klimatlösningar

Nopef erbjuder finansiering till nordiska företag som vill etablera sin verksamhet på internationella marknader utanför EU/EFTA-området. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt, villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet.

Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader. Nopefs finansieringsstöd avser hjälpa nordiska företag att planera, utveckla och implementera kommersiella demonstrations- och pilotprojekt för innovativa miljö- och klimatlösningar.

Relevanta projekt inkluderar lösningar inom områden som energieffektivisering, infrastruktur, industri, vatten- och avloppsvattenhantering, avfallshantering och förnybar energi. Stödet från Nopef skall användas för förstudier, projektplanering och utveckling samt övriga förberedande aktiviteter, som har som mål att förverkliga implementeringen av ett demonstrations-/pilotprojekt. Stödet kan inte användas för direkta investeringar i maskiner, produkter, råmaterial, lagerutfyllnad, anläggningar eller driftkostnader.

Godkända projekt måste gälla en teknologi, produkt, tjänst eller affärsmodell som har ett demonstrationsvärde och skalbarhetspotential i projektlandet. Teknologin, produkten eller tjänsten måste även vara kommersiellt godkänd i Norden eller i ett annat land. En lokal partner/kund måste också ha identifierats för projektet.

“Den hotande klimatkrisen världen över gör att efterfrågan på gröna lösningar förväntas öka över tid, samtidigt som fler investerare väljer bort fossil energi från sina portföljer. Det i kombination med Sveriges långa tradition av naturvård och smarta tekniska lösningar stärker svenska företagens position på marknaden. Den gröna omställningen innebär flera stora systemskiften där innovativa miljö- och klimatlösningar är en oerhört viktig pusselbit. Sök Nopefs finansieringsstöd och låt oss bygga en bättre framtid tillsammans!”
– Kim Strömmer, Klimatsamordnare på Region Jämtland Härjedalen.

Stödet kan täcka upp till 40% av kostnaderna till ett maxbelopp på 50 000 euro. Stödet är ett villkorsbundet räntefritt lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Om projektet genomförs och leder till etablering av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50% av beloppet till ett bidrag.

Ansökningar tas emot kontinuerligt men bedöms i olika omgångar. Bedömningsdatum som finns kvar för 2020 är 25 september, 30 oktober och 27 november. Handläggningstiden är vanligtvis 5-6 veckor.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Sam-Balye on Unsplash