Eurostars – utvecklingsstöd för nya tjänster och produkter

Eurostars - utvecklingsstöd för nya tjänster och produkter

Nu är det dags för Eurostars – det största europeiska finansieringsprogrammet för små och medelstora företag att återigen öppna sina dörrar. Så, vill ni samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla processer, produkter eller tjänster, testa nya marknader eller utbyta internationell kunskap så är detta tillfället.

Eurostars är ett delprogram inom Eureka, ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de 37 deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer, men, i år välkomnar för första gången Eurostars även innovativa företag och idéer som kanske inte kommit lika långt i sin utveckling.

Hur mycket kan man söka?

I programmet kan högst 5 miljoner kronor sökas med 50% kostnadstäckning för små och medelstora företag. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan. Enligt Eurostars hemsida har programmet hittills en beviljandegrad på 29% av sina ansökningar.

Vem kan söka?

Inom Eurostars krävs minst två partners från de olika Eureka-länderna. Partnerskapet kan byggas med små och medelstora företag, universitet eller forskningsinstitut, men ett företag måste vara projektledare. Organisationer i andra länder som inte deltar i Eureka-programmet kan också delta, så länge det finns två andra deltagare från de 37 Eurekaländerna. Förutom själva finansieringen medför ett beviljande inom Eurostars plats i deras internationella nätverk med företag, forskningsinstitut och universitet, samt tillgång till experter.

Sista inlämningsdatum är 4:e november.

Läs mer på Eurostars

För extra stöd kring Eurostarsprogrammet samarbetar vi med EUSME-support och European Enterprise Network.

EUSME-support arrangerar den 16:e september (9.30-12.30) en kostnadsfri digital skrivarstuga för den som funderar på att lämna ansökan.

Mer om skrivarstugan

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Smart Built Environment: Innovationsidén

Smart Built Environment: Innovationsidén

Vill ni utveckla idéer som kan leda till innovationer? Sök finansiering för tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Projektet ska vara inom hållbar samhällsbyggnad.

Syftet med utlysningen Innovationsidén är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Varje projekt kan få upp till 300 000 kr i stöd (bidraget utgör max 50%). Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.

Sök senast: 2021-09-07 14:00

Läs mer om utlysningen här

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Läs mer och ansök om coachning för digitaliseringsidéer här

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Verifiering av energiinnovationer med kund

Stöd för verifiering av energiinnovationer

Nu kan du som har en innovationsprodukt eller innovationstjänst som kan underlätta omställningen av energisystemet söka stöd hos Energimyndigheten för att verifiera denna tillsammans med en kund. Maximalt stödbelopp är 2 mkr och sista dag för ansökan är den 25 augusti 2021.

Utlysningen som har en total budget på ca 25 mkr är riktad mot SMF med innovationer som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning inom Sverige eller globalt. Syftet med utlysningen är att stödja verifiering av energiinnovationer som kan bidra till ett framtida hållbart energisystem samt att förbereda dessa innovationer inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot-/demonstrationsprojekt.

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Utlysningen innefattar stöd i form av bidrag med högst 45 % av stödgrundade kostnader. 

Energimyndigheten uppmanar särskilt företag inom tjänstesektorn och de med icketraditionella energiinnovationer att söka. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2021, projektet kan starta tidigast januari 2022 och avslutas senast 31 mars 2024. 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Finansiering för kompetens och samverkan inom AI

Finansiering för kompetens och samverkan inom AI

Har ni behov av att ta in AI-kompetens i ert bolag under en period? Hos Vinnova finns möjlighet att ansöka om finansiering för personrörlighet i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI.

Vinnovas erbjudande innefattar utbyte av kompetens mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Två typer av individrörlighet finansieras:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AI-expert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Den definition av AI som utlysningen utgår ifrån är en maskins förmåga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Om bidraget ska täcka kostnader hos en svensk organisation för att anlita en person från ett av de utpekade länderna ska personen ha expertkunskap om AI, till exempel en doktorsexamen inom AI eller annan dokumenterad expertkunskap som är viktig för projektet.

Varje projekt kan få upp till 500 000 kr i stöd (bidraget utgör max 50%). Kostnader som kan täckas är exempelvis lön, resa och boende för den inbjudna/anställda experten. Erbjudandet är öppet för svenska företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer. ”Utbytet” ska pågå under minst en månad och högst sex månader och kan spridas ut under en 12-månadsperiod.

 

Utlysningen har flera ansökningsperioder – i år återstår följande deadlines:

31 maj   |   30 juni   |   30 juli   |   30 september

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

SWEDBANK – hållbar omställning

Har du en idé för en hållbar omställning av din verksamhet.

Swedbanks tävlingsprojekt ”Rivstart” har till och med 2 maj en utlysning som är öppen för alla företag som vill ställa om till en mer hållbar och långsiktig verksamhet och som behöver stöd i det arbetet. För att deltaga finns inga höga trösklar eller stora krav på företaget och själva anmälan är kortfattad i sin utformning vilket gör den öppen för många att söka.

 

Ansökan skickas via ett formulär (se länk nedan) och de inskickade bidragen kommer att bedömas utifrån affärspotential och om idén med företaget skulle kunna bidra till ett bättre samhälle. Fokus ligger på områdena hållbarhet, innovation, entreprenörskap och företagande. En urvalsjury väljer ut fem finalister som på finaldagen ”pitchar” sina idéer inför en jury och där vinnarna belönas med ett 3 månader långt verksamhetstödprogram och upp till 500.000 SEK. Även de andra finalisterna får prispengar i storleksordningen 150.000-250.000 SEK, dessutom finns chansen att bli ”Folkets Röst” som ger ytterligare 250.000 SEK.

 

 

 

Läs mer om utlysningen/tävlingen här:

https://www.swedbank.se/foretag/rivstart-tavling.html

https://news.cision.com/se/swedbank/r/swedbank-utlyser-tavling-for-foretagare-som-vill-gora-en-hallbar-omstallning,c3310878

kontakt: rivstart@swedbank.se

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Utvecklingscheckar för natur- och ekoturism

Utvecklingscheckar för natur- och ekoturism

Tillväxtverket utlyser ca 20 miljoner i utvecklingscheckar till företag inom natur- och ekoturism. Checkarna ska användas till företagens förmåga till hållbar utveckling och omställning.

Utvecklingscheckarna kan exempelvis användas till produktutveckling, rådgivning, analyser, marknadsföringsinsatser, kompetensutveckling eller hållbarhetscertifieringar. Stödet kan sökas av små företag inom natur- och ekoturism som har färre än 50 anställda och en omsättning lägre än 10 miljoner EUR (minst 300 000 SEK i omsättning år 2019). Företag kan söka mellan 50 000 SEK och 150 000 SEK. De kostnader som godkänns är externa konsulter, personalkostnader och investeringar. Projekten kan pågå som längst till 30 september 2021.

 

Tillväxtverkets definition av naturturismföretag: Företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum.

 

Tillväxtverkets definition av ekoturismföretag: Företag inom naturturism som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Unsplash, Jake Melara

Utlysning Jordbruksverket

Utlysning Jordbruksverket

Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? I sådana fall har du nu via Jordbruksverket möjlighet att söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt inom dessa grenar.

Utlysningen kommer från Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri och riktar sig mot företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.

Du kan få stöd för 100% av utgifter och kostnader kopplade till projektet som härrör personal, indirekta kostnader, och övriga utgifter. Du kan dessutom få 50% i stöd för investeringar kopplade till projektet.

Det övergripande målen från EIP-Agri strävar till en ökad konkurrenskraft, hållbar produktion och förbättrade miljövärden. Dessa ska bidra till våra behov av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material.

För att söka innovationsprojektstöd krävs att du har en innovationsgrupp med tecknat samarbetsavtal där minst två organisationer skall ingå. Du kan utöver själva innovationsprojektstödet även söka stöd för att bilda en sådan innovationsgrupp.

Innovationen kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden på eller en ny process.

 

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadline:

23 mars

17 maj

31 augusti

25 oktober.

 

 

 

Läs mer om utlysningen här:

https://www.landsbygdsnatverket.se/sokastod/innovationsstodeteipagri.106.6450369c15213cd6fe7ece99.html

https://jordbruksverket.se/stod/innovation-och-forskning/genomfora-ett-innovationsprojekt-eip#h-Samycketstodkandufa

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

I utlysningen “Mistra Innovation” 23 (MI23) kan små och medelstora företag söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare. 

Det övergripande målet med forskningsprogrammet MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. 

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Programmet fokuseras på teknikföretag inom verkstads-, livsmedels-, energi- eller återvinningsindustrin med produktion och/eller produktutveckling i Sverige.

Ansökningsperioden är från 10 februari till 12 april 2021.

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakinnovation.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Nikolai Chernichenko

Biobaserade material, produkter och tjänster

Biobaserade material, produkter och tjänster

Fram till 3 mars finns möjlighet att ansöka om finansiering för att arbeta med innovativa och nydanande frågor inom den biobaserade sektorn. Utlysningen riktar sig till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster.

Projekten ska vara mindre forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att prova hypoteser, som sedan kan ligga till grund för mer omfattande projekt. Högst 500 000 kr kan sökas (högst 50 procent av stödberättigade kostnader). Projektgruppen ska bestå av minst två parter varav minst en är ett företag.

Syftet med utlysningen beskrivs som att ”stimulera ett högre risktagande och generera nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi”.

För projekt som genomförts och slutrapporterats kommer en efterföljande möjlighet att söka steg 2 för att under längre tidsperiod få en större finansiering.

Utlysningen stänger 3 mars och projekt kan som tidigast starta 28 april.
Förväntad projekttid är ca 6 månader.

 

Om BioInnovation:

BioInnovation är en del av Vinnova, Formas och Energimyndigheten satsning på strategiska innovationsprogram i Sverige. Programmens syfte är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Erik Binggeser

Internationellt personalutbyte inom AI

Internationellt personalutbyte inom AI

Skulle ni vilja öka er kunskap inom AI och/eller skapa samverkan med andra organisationer inom AI? Nu finns möjlighet att söka upp till 500 000 kr hos Vinnova för att göra personalutbyten med organisationer i andra länder.  

Området AI (artificiell intelligens) kan definieras på många olika sätt. Inom ramen för den här utlysningen definierar Vinnova AI som en maskins föråga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Ökad användning av AI innebär allt högre krav på kompetensförnyelse. Vinnovas utlysning syftar därför till att öka kompetensen inom tillämpad AI och förstärka samarbete mellan Sverige och andra länder inom området. Erbjudandet är öppet för företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer som har möjlighet att göra personalutbyte mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Utbytet kan vara en till sex månader.

Utbytet kan ske på följande två sätt:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AIexpert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Varje projekt kan få maximalt 500 000 kr och bidragen beviljas med högst 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadlines:

  • 29 januari 2021 kl 14:00
  • 26 februari 2021 kl 14:00
  • 31 mars 2021 kl 14:00
  • 30 september 2021 kl 14:00

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledarePeak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images, Unsplash