Smart Built Environment – Innovationsidén!

Finansiering för utveckling av ett hållbart samhällsbyggande – Smart Built Environment

Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Du kan söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år.

Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

De projekt som söker bidrag ska:

 • Bidra till ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer i fokus.
 • Om relevant, bidra till ökad jämlikhet i samhällsbyggandet och i förekommande fall i ansökan tydligt beskriva på vilket sätt projektet bidrar. Smart Built Environment Jämlikhetsguide
 • Utveckla idéer/lösningar som är skalbara och möjliga att tillämpa i olika miljöer (till exempel i planerings- och tillståndsprocesser i kommuner, regioner eller i bygg- och anläggningsprojekt).

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden Projekten ska bidra till och adressera en eller flera av de ”kortsiktiga effekter 2024” som beskrivs i effektlogiken. Smart Built Environment Effektlogik 2.0.

Läs hela utlysningen här


Utlysningen stänger: 2022-03-29 14:00

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Cirkulär ekonomi

RE:Source Cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser

Har du idé med potential att bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi? Då finns nu möjlighet att söka upp till 8 miljoner kronor i projektstöd från Energimyndigheten.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menas fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera

Sista dag för ansökan: 2022-03-14

Energimyndigheten kommer att anordna ett webbinarium där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen och hur man söker stödet.

Anmäl på följande länk:

Läs mer om utlysningen här:

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/resource-cirkular-ekonomi-och-materialanvandning-inom-planetens-granser/

 

 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Större pilot och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning

Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen, är välkommen att söka stöd för större pilot- eller demonstrationsprojekt hos Energimyndigheten.

 • Sista dag för inlämning av skiss: 2022-02-03
 • Sista dag för ansökan: 2022-04-05

Pilotprojekt och demonstrationer för omställning kan få stöd

Utlysningen riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på energi- och klimatomställning. Produkt-, tjänste- och produktionsdemonstrationer kan få stöd. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar omfattas av utlysningen.

Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt och normalt sett är de totala stödberättigade kostnaderna för projekt inom denna utlysning från 7 000 000 kr och uppåt. Projektet ska huvudsakligen avse experimentell utveckling. Stödnivån kan således vara maximalt 25 procent av projektets stödberättigade kostnader i de fall där stödmottagaren är ett stort företag. Små och medelstora företag kan få ett tillägg på 20 respektive 10 procentenheter. För produkt-, tjänst-, prototyp- och produktionsdemonstrationer får andelen av projektets totala stöd som går till forskningsorganisationer maximalt uppgå till 15 procent.

Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:

 • Produkt- eller prototypdemonstrationer
 • Produktionsdemonstration
 • Systemdemonstration

Energimyndigheten uppger att de ser gärna ansökningar som utmanar rådande norm för energiinnovation.

Läs mer här:

https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/storre-pilot-och-demonstrationsprojekt-for-energi–och-klimatomstallning/

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Hållbar industri 2022

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: planeringsprojekt inom Hållbar industri 2022

Svensk industri har potential att leda omställningen till ett hållbart samhälle, både inom och utanför landets gränser. Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna utlysning vill Vinnova finansiera planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. 

Detta erbjudande är en insats inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industris långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrens-kraft samt En socialt hållbar industri.

 

Vad kan ni söka för?

Planeringsprojekt ska resultera i inlämning av en färdig Horisont Europa ansökan. Finansieringen ska nyttjas för att utveckla projektidén, etablera ett starkt konsortium, samt planera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång. 

Vem kan söka?

Aktörer med underbyggda projektidéer och möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Konsortiet ska bestå av minst två svenska projektparter varav minst ena är ett svenskt företag. 

Hur mycket kan ni söka?

Varje planeringsprojekt kan söka upp till 500 000 kronor (för en koordinerande roll) eller 300 000 kronor (för en deltagande roll). Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. 

 

Viktiga datum

Vid nästa ansökningstillfälle som stänger 30 mars klockan 14.00 kommer det gå att ansöka om planeringsprojekt för några utvalda utlysningar inom Horisont Europa som stänger under hösten 2022.

Läs mer här

 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Nu kan ni söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter!

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Med denna utlysning uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv.

Huvudsökanden (så kallad koordinerande projektpart) ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet med tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. Projekten kan pågå 12-48 månader.

Läs mer här 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Samverka internationellt med innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IoT och digitalisering?

Samverka internationellt med innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, IoT och digitalisering?

EU-Klustret CELTIC NEXT stimulerar och verkar för området informations- och kommunikationsteknik (IKT). Programmet omfattar en bredd av IKT-ämnen baserade på nya högpresterande kommunikationsnätverk som stöder tillämpningar med stora datamängder och avancerade tjänster.

Exempel på sektorer är IKT-sektorn, smarta transporter, digital utbildning, säkerhet, IoT, 6G, Industri 4.0 samt smarta städer. Läs mer på Vinnovas hemsida 

Den 26 januari anordnas en digital konferens om utlysningen, där möjlighet finns att hitta partners och pitcha sin idé. ”The aim of this Proposers Day is to learn about CELTIC , to discuss project ideas with potential partners  and to find out about funding opportunities in your countries.”

Läs mer om Proposers Day på CELTIC NEXT 

 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

https://seb.se/foretag/foretagsevent/seb-open-innovation

SEB Open Innovation Challenge 2021

Digitaliseringen har gjort våra liv mycket enklare och roligare. Samtidigt påverkar digitala hot som bedrägerier miljontals människor globalt varje år. SEB har cybersäkerhet som högsta prioritet och arbetar på ett strukturerat sätt för att skydda både deras kunder och banken från cyberattacker, bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.

SEB utmanar dig att hjälpa dem – vinn 10 000 EUR!

SEB erbjuder 10 000 EUR för att hjälpa det vinnande konceptet att förverkliga sin fulla potential.

Regler för deltagande

För att kunna konkurrera bör din innovation uppfylla alla kriterierna nedan:

• Möjlighet att kraftigt minska antalet bedrägerier i Sverige och Baltikum

• Arbeta som en fristående lösning

• Ha en tydlig och skalbar plan

Sista inlämningsdatum är 30:e november 2021.

För mer info om tävlingen:

https://seb.se/foretag/foretagsevent/seb-open-innovation

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Finansiering för syssel­sättning och tillväxt i Mellersta Norrland

Finansiering för sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland

Har ni idéer som kan leda till projekt där sysselsättning och tillväxt är centralt? Nu finns det möjlighet att söka finansiering från EU:s regionalfond i Jämtlands län.
 • Utlysningen är också öppen för ansökan om förstärkning i redan pågående regionalfondsprojekt i programområdet Mellersta Norrland. 
 • Utlysningen är inte öppen för förstudier.
 • Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan.

Vem kan söka? Företag, myndigheter, universitet, högskolor, landsting, kommuner, föreningar, innovationsstödjande aktörer. Branschövergripande organisationer och civila samhället.

Sista inlämningsdatum är 30:e november 2021.

För mer info om utlysningen kontakta Tillväxtverket:

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-10-26-sok-finansiering-for-sysselsattning-och-tillvaxt-i-mellersta-norrland.html

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Eurostars – utvecklingsstöd för nya tjänster och produkter

Eurostars - utvecklingsstöd för nya tjänster och produkter

Nu är det dags för Eurostars – det största europeiska finansieringsprogrammet för små och medelstora företag att återigen öppna sina dörrar. Så, vill ni samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla processer, produkter eller tjänster, testa nya marknader eller utbyta internationell kunskap så är detta tillfället.

Eurostars är ett delprogram inom Eureka, ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de 37 deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer, men, i år välkomnar för första gången Eurostars även innovativa företag och idéer som kanske inte kommit lika långt i sin utveckling.

Hur mycket kan man söka?

I programmet kan högst 5 miljoner kronor sökas med 50% kostnadstäckning för små och medelstora företag. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan. Enligt Eurostars hemsida har programmet hittills en beviljandegrad på 29% av sina ansökningar.

Vem kan söka?

Inom Eurostars krävs minst två partners från de olika Eureka-länderna. Partnerskapet kan byggas med små och medelstora företag, universitet eller forskningsinstitut, men ett företag måste vara projektledare. Organisationer i andra länder som inte deltar i Eureka-programmet kan också delta, så länge det finns två andra deltagare från de 37 Eurekaländerna. Förutom själva finansieringen medför ett beviljande inom Eurostars plats i deras internationella nätverk med företag, forskningsinstitut och universitet, samt tillgång till experter.

Sista inlämningsdatum är 4:e november.

Läs mer på Eurostars

För extra stöd kring Eurostarsprogrammet samarbetar vi med EUSME-support och European Enterprise Network.

EUSME-support arrangerar den 16:e september (9.30-12.30) en kostnadsfri digital skrivarstuga för den som funderar på att lämna ansökan.

Mer om skrivarstugan

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Smart Built Environment: Innovationsidén

Smart Built Environment: Innovationsidén

Vill ni utveckla idéer som kan leda till innovationer? Sök finansiering för tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Projektet ska vara inom hållbar samhällsbyggnad.

Syftet med utlysningen Innovationsidén är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Varje projekt kan få upp till 300 000 kr i stöd (bidraget utgör max 50%). Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.

Sök senast: 2021-09-07 14:00

Läs mer om utlysningen här

Få coachning inför ansökan

För den som vill vässa sin idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Läs mer och ansök om coachning för digitaliseringsidéer här

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages