Finansiärer, lån och projektmedel

ALMI

Almi erbjuder tjänster inom finansiering (lån och riskkapital) och affärsutveckling. Almi AB ägs till 100 procent av svenska staten. Utöver moderbolaget Almi består koncernen av 16 regionala dotterbolag. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare. I denna del av koncernen bedrivs huvudsakligen rådgivning och låneverksamhet. Det helägda dotterbolaget Almi Invest AB bedriver riskkapitalverksamhet. För att se vilka Almis rådgivare är för region Jämtland Härjedalen klicka här.

I denna guide vill vi särskilt lyfta fram två tjänster från Almi. Den ena tjänsten är så kallade verifieringsmedel. Det är inget man kan ansöka om utan man för en dialog om detta bidrag med Almis handläggare. Almis Verifieringsmedel används när man i tidig fas när man behöver ta fram viktig ny kunskap och/eller ska ta sig över en puckel för att komma vidare med en innovativ affärsidé. Det kan exempelvis handla om att:

 • verifiera kundbehov och potential på marknad
 • testa och verifiera lösningen via tredje part
 • konkretisera idén och visualisera erbjudandet (tidigt), MVP
 • göra projektet finansieringsbart, det vill säga verifieringsmedel användas till att få fram väsentlig data/svar på frågor som krävs för annan finansiering

Den andra tjänsten är Almis Gröna lån. Det är ett lån som syftar till att öka klimatomställningen. Det ges till bättre villkor och lägre ränta än andra lån från Almi. Exempel på vad ”Gröna lånet” kan användas till: Satsningar på förnybar energi och investering i energieffektiva åtgärder i tillverkning eller rörelsefastighet, minskat resursutnyttjande, utsläppsfri mobilitet och hållbara vattenbruksmetoder.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder starta eget stöd vid start av näringsverksamhet. För att få stödet ska man vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och ha fyllt 18 år. Förutsättningen för att få detta stöd är att affärsidén har goda förutsättningar för att bli lönsam och att man kan försörja sig på lång sikt.

ENERGIMYNDIGHETEN

Energimyndigheten har många utlysningar av bidrag för projekt med energirelevans som handlar om forskning, innovation, affärsutveckling eller investeringar. Exempel på utlysningar är:

 • Ekonomiskt stöd för att testa och utveckla en innovation med kund, är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) med energirelevans som exempelvis kan bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem, bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och flexibilitet i energisystemet, visa tydlig kundnytta samt visa tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning, bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och ökade exportintäkter. Innovationen i projektet ska ha en mognadsgrad (Readiness Level) på mellan RL 4 och RL 8 vid projektstart. Bidrag kan ges upp till 3 miljoner kronor och ett projekt kan pågå upp till 24 månader. Stödet är återkommande och finns nu öppet för ansökan (14/3-2024). Vissa aktiviteter, såsom affärsutvecklingsinsatser, kan ges stöd upp till 100 procent.

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN (EIB)

Europeiska investeringsbanken (EIB) erbjuder i huvudsak lån. Dessa går både till små och stora låntagare för att bidra till jobb och tillväxt och kan ofta göra att andra investerare tillkommer. EIB erbjuder även en blandad finansiering så att kunderna kan kombinera EIB-finansiering med andra lån. För lån på över 25 miljoner euro lånar EIB ut pengar direkt. Vid mindre lån beviljar banken krediter till finansinstitut som i sin tur lånar ut pengar. För Sverige använder EIB och Nordea som intermediära parter.

ESF-Rådet

Svenska ESF-rådet hanterar den Europeiska socialfonden i Sverige. ESF-rådet har en regional uppdelning i Sverige och Jämtlands län tillhör den region som av ESF-rådet kallas för Mellersta Norrland. ESF-rådet har fem programområden där lokala, regionala och nationella aktörer kan söka pengar för att driva projekt som bidrar till en inkluderande arbetsmarknad. I ett av dessa områden som kallas för ”Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla” kan projekt drivas för anställda i företag som behöver kompetensutveckling.

För att säkra regionernas inflytande över genomförandet av Socialfondsprogrammet har varje region ett så kallat strukturfondspartnerskap. I det finns regionala intressenter och politiker representerade. Strukturfondpartnerskapets uppgift är att prioritera mellan ansökningar utifrån regionens behov.

Här kan man följa alla utlysningar inom den sociala fonden. För närvarande (februari 2024) finns tre öppna utlysningar för Mellersta Norrland.

Eureka med Eurostars 

Eureka är ett mellanstatligt samarbete mellan 47 länder där Vinnova är svensk finansiär. Idag är det inte bara europeiska läner som deltar. Eureka har olika program men alla syftar till internationell samverkan inom forskning och innovation så som klusterprojekt, nätverksprojekt, https://www.eurekanetwork.org/countries/sweden/globalstars/ och Eurostars. Eureka driver även ett Investment Readiness program.

 • Eurostars är ett bidrag som stödjer innovativa små och medelstora företag och dess projektpartners (stora företag, universitet, forskningsorganisationer och andra typer av organisationer) genom att finansiera internationella samarbetsprojekt inom FoU och innovation. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Samarbetsparter från 36 länder kan delta i dessa projekt. Ett Eurostars projekt får maximalt ha fem samverkande parter och de ska komma från minst två länder. Bidrag kan ges till svenska parter med max 5 miljoner kronor och med 50% finansiering av projektbudgeten från Vinnova. Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket. Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Beviljandegraden är väldigt hög, uppemot 30%. Nästa ansökningsdatum är 14:e mars 2024 (utlysning 6) och utlysning 7 har preliminär öppning 12:e juli 2024.
 • Innowwide kan ge upp till 60 000 € i bidrag till små företag som vill undersöka genomförbarheten för ett internationellt projekt (market feasibility study). Utlysningen kommer att öppna under 2024, inget datum offentligt ännu.
 • Eureka-nätverksprojekt är företagsdrivna internationella forsknings- och utvecklingsprojekt nära marknaden. Projektets syfte ska vara att ta fram nya produkter eller tjänster. Deltagande i nätverksprojekten är öppet för företag, forskningsinstitut, universitet eller andra relevanta aktörer. Minst ett svenskt företag måste ingå i projektet. Små och medelstora företag kan söka bidrag på upp till 50 procent av sina kostnader. Europeiska projektparter finansieras av sina respektive nationella kontaktmyndigheter inom Eurekanätverket. För tillfället finns en öppen utlysning inom ”Foodtech och alternativa proteiner” med samarbete exemepelvis med Schweiz, denna stänger 17:e april 2024. Utlysningar inom detta program och som är sökbara för svenska parter visas på Vinnovas sida för utlysningar.
  • Exempel på kluster program inom Eureka (som har egna utlysningar om bidrag för projekt) är CELTIC NEXT inom informations- och kommunikationsteknik (ICT) – stänger 4:e maj 2024, ITEA 4 inom mjukvaruutveckling – ingen öppen för tillfället (öppnar hösten 2024), SMART för avancerad tillverkning, EUROGIA 2030 för hållbar energi – stänger 22/3 2024 och XECS inom elektronik – stängd för våren 2024.

EU program 

EU har många olika bidragsprogram. Vi har valt att presentera några av dessa som vi ser som mest relevanta för företag i PEAK Innovations målgrupp. Små och medelstora företag kan få hjälp från EUSME Support och nätverket Enterprise Europe med kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag som vill söka EU-finansiering.

HORISONT EUROPA (Horizon)

Horisont Europa är EU:s program för forskning och innovation. Programmet har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa. I Sverige är det Vinnova som är nationell kontaktpunkt för Horisont Europa programmet. Sverige har ett särskilt kontor i Bryssel (SWERI) som bevakar policyutvecklingen inom EU och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Kontoret drivs tillsammans av Vetenskapsrådet och Vinnova. För att främja svenskt deltagande i Horisont har Vinnova ett stöd som gör att man kan få sin ansökan förhandsgranskad av expertis: Vinnova – Främja deltagande i horisont Europa, Hållbar Industri. Öppen till 31 december 2024.

 • Första pelaren Vetenskaplig spetskompetens

Inom den första pelaren för Vetenskaplig spetskompetens ges finansiering till det Europeiska forskningsrådet (ERC) som ger bidrag till spetsforskning för individuella forskare. Marie Sklodowska Curie programmet ger stöd till forskares mobilitet. Den första pelaren kan även finansiera forskningsinfrastruktur. Ingen av dessa bidrag är direkt aktuella för små företag även om forskares rörlighet även kan gå till företag. I Sverige är Vetenskapsrådet kontaktpunkt för det första pelaren.

 • Andra pelaren Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Den andra pelaren, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft är mer intressant för företag och lyfter fram industrins roll. Insatser inom den andra pelaren delas in i sex olika områden, som kallas för kluster. Dessa är:

 • Kluster 1: Hälsa som är inriktat på att bättre förstå och hantera hälsa och sjukdomar, inklusive gränsöverskridande hälsorisker och smittor, för att leverera en integrerad, personcentrerad och jämlik hälsa och vård i hela Europa.
 • Kluster 2: Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen är inriktat på att stärka demokratisk styrning och medborgarnas delaktighet, skydda och främja kulturarvet och bemöta utmaningar kring olika sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella förändringar. Migration och integration är också prioriterade frågor. Klustret har stort fokus på samhällsvetenskap och humaniora.
 • Kluster 3: Civil säkerhet för samhället fokuserar på säkerhet, inklusive cybersäkerhet, riskreducering av katastrofer samt stärka samhällets motståndskraft. Det är stort fokus på statens förmåga att tillhandahålla säkerhet för medborgarna genom polis, räddningstjänst, tull och brottsbekämpande organ samt den politik som styr dessa. Inom detta område är det viktigt att ta hänsyn till mänskliga faktorer och säkerställa respekt för rättigheter, integritet och personuppgiftsskydd.
 • Kluster 4: Digitala frågor, industri och rymden finansierar bland annat insatser för att säkerställa att digitaliseringen kommer hela samhället till godo. Detta sker i nära samklang med forskningen för den industriella omställningen till en klimatneutral, cirkulär och miljövänlig industri. Utöver digitalisering och industriomställning så samlar klustret också forskningssatsningar som ska säkerställa EU:s tillgång till rymden, men också bidra till utveckling av lösningar som nyttjar rymdinfrastruktur och rymddata.
 • Kluster 5: Klimat, energi och mobilitet har stort fokus på att omställningen av energi- och mobilitetssektorerna ska bidra till ökad konkurrenskraft, resiliens, resurseffektivitet och social inkludering, samtidigt som växthusgaser och andra skadliga föroreningar minskar.
 • Kluster 6: Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö inriktar sig på att minska negativ miljöpåverkan från livsmedelsproduktion, lantbruk, vattenbruk, skogsbruk, stoppa utarmningen av biologisk mångfald och återuppbyggnad av ekosystem, bättre hantering av naturresurser, och ett innovativt nyttjande inom ekosystemens gränser.

Projekt genomförs framför allt i två projektformer; dels som RIA (Research and Innovation Actions), dels som IA (Innovation Actions). Ett RIA projekt startar som regel på en lägre TRL nivå, och ett IA på en högre teknisk utvecklingsnivå med aktiviteter som är närmare kommersialisering och ofta med demonstrationsaktiviteter. Finansieringen är god, med 100% finansieringsgrad för RIA projekt och 70% för IA projekt för företag. Både RIA och IA kräver internationellt samarbete mellan parter i de länder som ingår i Horisont Europa. Det är inte bara EU länder som deltar i detta program.

Varje kluster har vissa bestämda ämnesområden varunder olika projekt finansieras. Dessa projektrubriker (tasks på engelska) presenteras i klustrets arbetsprogram (work programs) som täcker två år. De nuvarande arbetsprogrammen täcker år 2023-2024. Projektrubriker (topics) och arbetsprogram är sökbara på EU:s portal för Funding and Tenders. Varje sådan projektrubrik beskriver tydligt vad som ska åstadkommas och hur mycket pengar som finns att söka för en specifik rubrik.

 • Tredje pelaren Innovativa Europa med EIC och EIT

Den tredje pelaren Innovativa Europa har som uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation. Det Europeiska innovationsrådet EIC finansieras i den tredje pelaren. EIC identifierar, utvecklar och skalar upp banbrytande tekniker och innovationer. EIC förfogar över tre kompletterande instrument som kan användas för att överbrygga klyftan mellan idé och projekt värda att investera i. Dessa är:

 • EIC Pathfinder som erbjuder bidrag för att utveckla banbrytande teknik från labbmiljö till förkommersialisering. Bidraget är riktat till projekt med teknologisk mognadsnivå 1 till 4 enligt skalan för Technology Readiness Levels (TRL) som är referensram för EIC:s tre instrument. Pathfinder projekt söks med flera projektpartners. Dels finns så kallad Open Pathfinder som är öppen för alla forskningsområden och dels så finns det så kallade strategiska utmaningar (med nästa deadline den 7 mars 2024).
 • EIC Transition ger bidrag för att skala upp banbrytande teknik och vidareutveckla affärsmodeller. Det är riktat till TRL-nivå 4-6. Transition bidrag kan sökas av projekt som tar resultat vidare från projekt inom Pathfinder (se ovan) eller projekt inom ERC Proof of Concept eller European Defence Fund. Nästa deadline är den 18 september 2024.
 • EIC Accelerator söks av enskilda företag. Accelerator kan ge enbart bidrag (max 2,5 miljoner €), en blandning av bidrag och riskkapital (från EIC Fund), eller bara riskkapital. Finansieringsgraden är förmånlig (70% av tillåtna kostnader) och bidraget är större än vad som normalt finns i nationella stödprogram. Därför är detta bidrag väldigt eftertraktat bland europeiska små innovationsbolag. Syftet med bidraget är att hjälpa små företag att ta steget från förkommersiell teknik till marknads- och spridningsfärdig teknik. Från TRL-nivå 5 och uppåt. Nästa deadline är 3:e oktober 2024.

Alla tre instrumenten har en öppen ansökan (Open) för stöd till projekt inom alla områden inom vetenskap, teknik eller tillämpning och även riktade ansökningar (Challenges) med på förhand fastställda tematiska prioriteringar.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) finansieras även det under den tredje pelaren. EIT som stödjer innovativa företag på flera sätt har olika inriktningar:

 

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Finansieringen till fonden kommer från det så kallade ETS systemet (systemet för utsläppsrätter för växthusgaser). Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

EU:s innovationsfond fokuserar på följande områden

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring

Hittills har EU:s innovationsfond haft två typer av utlysningar, dels riktade till mindre projekt som inte överstiger 7,5 miljoner €, och till stora projekt som överstiger 7,5 miljoner €. Under 2024 kommer fonden troligtvis att öppna upp för ansökningar av mellanstorlek. Nästa deadline inom EU:s innovationsfond för mindre projekt är ännu inte fastställt. Energimyndigheten är nationell kontaktpunkt (NCP) för innovationsfonden. Energimyndigheten innovationsfond

LIFE

LIFE-programmet medfinansierar projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och de mål som anges i den Europeiska Gröna Given eller Parisavtalet. LIFE är indelat i flera ämnesområden. Dessa är:

 

Projekten kan vara pilot- eller demonstrationsprojekt, bästa-praxis-projekt (bästa tillgänglig teknologi) eller större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt (så kallade strategiska projekt). Ofta krävs att det finns en spridningspotential, det vill säga att projektresultaten ska kunna användas, replikeras eller på annat sätt vara relevanta för andra aktörer i EU. Projekttid är 2–5 år, men kan även vara längre. Projektbudgeten brukar vara mellan 15–30 miljoner kr. Den vanligaste nivån på medfinansiering från Life är 60 procent. Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

Det är EU kommissionen som bedömer och beslutar om Life-bidrag. Det svenska Naturvårdsverket har dock en roll att vägleda potentiella sökande och kan bedöma om en projektidé passar inom LIFE samt ge tips och råd. För frågor specifikt kopplade till delprogrammet för Övergång till ren energi är det Energimyndigheten som är kontaktmyndighet. Öppning för nästa utlysning är planerad till 18/4 2024. Företag kan exempelvis söka för att göra demonstrationsprojekt med tydliga miljömålsindikatorer i delprogrammet Cirkulär ekonomi och livskvalitet. Både företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer kan söka stöd från LIFE-programmet.

DIGITAL EUROPE

Digital Europe syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden. Det finansierar projekt inom områdena supercomputing, artificial intelligence, cybersecurity, avancerade digitala förmågor och bred spridning av digital teknik i samhället. Myndigheten för digital förvaltning samordnar detta EU program i Sverige.

EUROPEAN DEFENCE FUND

European Defence Fund’s syfte är att främja utvecklandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ europeisk försvarsindustri. Fonden passar bra för utförare, det vill säga företag, lärosäten, myndigheter och institut, som jobbar med forskning och utveckling av produkter och lösningar som kan bidra till att stärka EU:s försvarsförmåga. Det kan vara lösningar som idag har en civil tillämpning, men som kan anpassas för försvarsbehov. En grundregel är att det krävs minst tre utförare från tre medlemsstater för att få finansiering. Den Europeiska Försvarsfonden samordnas i Sverige av FMV.

CREATIVE EUROPE

Creative Europe är EU:s program för de kreativa näringarna. Det har tre delar. Culture strand, Media strand och Cross-Sectoral strand. Culture strand kan finansiera samarbetsprojekt inom områden som arkitektur, kulturarv, design, litteratur, musik och scenkonst. Media Strand fokuserar på film och den audiovisuella sektorn. Små företag kan vara med som sökande i projekt och innovationsaktiviteter är något som kan ges stöd.

Formas

Formas är ett av de svenska statliga forskningsråden. Formas fokuserar på att finansiera forskning inom hållbar utveckling men det finns exempel på bidrag som är på högre TRL nivå som kan finansiera innovationsprocesser. Utlysningar varierar under året. Aktuella exempel på utlysningar är:

 • Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande. Detta bidrag finansierar projekt som bidrar till kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande. Projektgruppen ska bestå av minst en projektpart från en forskningsutförare och minst en behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch och/eller intresseorganisation. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. Man kan söka för 2-, 3 eller 4-åriga projekt. Projektbidrag kan maximalt omfatta 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Stängning för ansökan 23/3-2024.
 • Smart Built Environment – Innovationsiden Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Små och medelstora företag, kommuner och större organisationer kan ansöka. Maximalt bidrag är 500 000 kronor med krav på 50 procent medfinansiering. Projekt skall peka mot att: Bidra till ett hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer, projekt bör vara skalbara och bidra till ökad jämlikhet (om relevant). Stängning för ansökan 2/4-2024.

Industrifonden

Industrifonden investerar i bolag i ett tidigt skede, genom sådd och A-rundor, och ibland ännu tidigare än så. Storleken på en första investering ligger på 10-50 miljoner SEK som i många fall följs av ytterligare investeringar under resans gång. Mindre investeringar kan ske i mycket tidigt skede för exceptionella tekniker och team.

Jordbruksverket ger stöd till lantbruk, satsningar på landsbygden, innovation, fiske och vattenbruk, förnybar energi med mera. För bolag inom PEAKs verksamhet vill vi lyfta fram stöd som är relevanta inom innovation. Det finns två typer av stöd inom det europeiska innovationspartnerskapet, EIP: Ett stöd för att bilda en innovationsgrupp och ett stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. Jordbruksverket uppmuntrar alla som har en innovativ idé att först söka gruppbildningsstödet för att eventuellt senare gå vidare med en ansökan för att genomföra projekt. Men det är inget krav, utan man kan välja själv om man enbart vill söka stöd för att bilda en innovationsgrupp eller för att genomföra ett innovationsprojekt. Stoppdatum för att bilda innovationsgrupper publiceras kontinuerligt. Under 2024 finns flera beslutsdatum för ”bilda en innovationsgrupp” och för att ”genomföra ett innovationsprojekt”. Företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation kan söka stödet. Privatpersoner kan inte få stödet.

LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Jämtlands län förvaltar flera bidrag bland annat för jordbrukare (Sista ansökningsdag är den 11 april 2024) men också för klimatinvesteringar (tillsammans med Naturvårdsverket, se nedan) med flera deadlines under 2024.

Mistra

Mistra är liksom Formas ett av de svenska statliga forskningsråden. Mistra fokuserar på miljöstrategiska projekt, mestadels för forskningsprojekt men även inom innovation. Mistra Innovation har inte utlysts sedan 2021 men det har utlysts vid ett antal tillfällen tidigare och vi lyfter fram det som ett exempel från Mistra. Stödets syfte är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster tillsammans med forskningsaktörer.

NATURVÅRDSVERKET

Naturvårdsverket driver och samordnar Sveriges miljöarbete och arbetar med att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och ett resurseffektivt samhälle. Naturvårdsverket har några bidrag som kan sökas av företag:

 • Klimatklivet ger stöd till olika typer av åtgärder som ger hög och varaktig klimatnytta. Det kan vara åtgärder inom jordbruk, transport, industri, återvinning eller ett annat område. Den viktigaste grunden för bedömningen är hur hög klimatnyttan beräknas vara, det vill säga hur mycket minskning av utsläpp av växthusgaser som varje krona av en investering ger. Klimatklivet ger stöd till fysiska investeringar. Stöd kan bara ges till en åtgärd som inte skulle genomförts utan stödet eller om den genomförs på ett sätt så att den ger en större utsläppsminskning jämfört med om stöd inte beviljas. Klimatklivet är öppet för nya ansökningar under hela 2024. En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. Bidraget täcker upp till 70% av kostnaderna.
 • Ladda bilen är ett bidrag som kan finansiera laddstationer för anställda. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaderna. Stödet är alltid öppet.

NEFCO erbjuder finansiering till små och medelstora företag med lösningar som har positiv inverkan på miljö och klimat. NEFCO erbjuder både lån och investeringskapital på marknadsmässiga villkor. NEFCO har också bidragsfinansiering till förstudier för internationalisering. Nopef (Nordiska projektexportfonden) kan täcka kostnader för förstudier och annan förberedande verksamhet för internationalisering. Bidraget från Nopef är max 50 000 € och godkända kostnader är interna löner, konsultkostnader och resekostnader. Små företag kan ansöka om finansiering från Nopef till internationaliseringsprojekt på marknader utanför EU/EFTA. Nästa deadline för ansökan är 2/4-2024.

Norrlandsfonden 

Norrlandsfonden erbjuder företag topplån, konvertibler, garantier och borgensåtaganden. Varje år lånar Norrlandsfonden ut mer än 300 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i det norrländska näringslivet och fokuserar extra mycket på att stötta företag i inlandet, som drivs av kvinnor och som har hållbarhetsambitioner. Genom ett samarbete med European Investment Fund kan företag få bättre lånevillkor för företag som satsar på innovation och hållbarhet.

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jämtland Härjedalen har en palett av stöd för företag som på olika sätt bidrar till den regionala utvecklingen. Företagsstöden ska bidra till en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling. Ett ärende bedöms ur alla hållbarhetsdimensioner social hållbarhet, miljömässig/ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Region Jämtland Härjedalen har begränsade möjligheter att ge stöd till jordbrukets primärproduktion samt fiskindustri och vattenbruk, annars är det öppet för alla företag med arbetsställe i länet med egen produktion av varor/tjänster. Arbetstillfällen ska skapas i länet med företagsstöden.

2023 lanserade Region Jämtland Härjedalen ett nytt erbjudande med inriktning mot innovation – ”Stöd till nystartade innovativa företag”.

Region Jämtland Härjedalen erbjuder även investeringsstöd för små och medelstora företag. Stöd kan ges för investeringar i byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk, maskiner eller andra inventarier (dock inte fordon). Stöd får även lämnas för andra nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med den investering som avses i första stycket. Maximal budget för investeringen är 3,2 miljoner och stödnivån går inte över 50% av godkända kostnader. Det finns även ett särskilt stöd för mindre investeringar (upp till 60 000 kr). Båda bidragen är sökbara under hela året om medel finns kvar.

Region Jämtland Härjedalen kan ge bidrag med maximalt 50% av kostnaderna för deltagande i mässor som kan öppna nya marknader för ett företag i regionen. Det finns även ett generellt stöd för företagsutveckling med upp till 50% av kostnaderna. Syftet med stödet är att möjliggöra ett företags hållbara och affärsstrategiska utveckling. Regionen har möjlighet att även ge bidrag till att göra en hållbarhetsanalys, digitaliseringsinsatser och energieffektiviseringsåtgärder

Stiftelsen Skapa 

Stiftelsen Skapa delar ut Sveriges största innovationspriser med syfte att låta uppfinnare utveckla sina idéer.

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) 

SISP är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP delar ut så kallade innovationscheckar (upp till 100 000 kr) och infrastrukturcheckar (upp till 400 000 kr). PEAK Innovation är kontakt för detta bidrag (2024). Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden:

 1. Affärsutveckling: för att validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.
 2. Infrastruktur: för att ge tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.
 3. Immateriella tillgångar (IP): för att utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Swedfund investerar i aktier och lån till företag som satsar på hållbarhetsprojekt i utvecklingsländer.

Tillväxtverket 

Tillväxtverket är en nationell statlig myndighet med regional närvaro på olika platser i Sverige, däribland i Östersund. Detta kontor hanterar bland annat ansökningar till Regionalfondsprogrammet Mellersta Norrland. Tillväxtverket har ett antal företagsstöd som kan sökas av företag i region Jämtland Härjedalen. Exempel på sådana bidrag är:

 • Transportbidrag är ett bidrag som kan sökas av tillverkande företag för transporter av varor och produkter som har genomgått en betydande bearbetning inom tillverkningsindustrin. Transportbidraget varierar mellan 5-45 procent av godkänd transportkostnad och baseras på i vilken kommun företaget har sin produktionsverksamhet. Ett produktionsställe kan få maximalt 15 miljoner kronor i transportbidrag per kalenderår.

Vinnova 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnova finansierar olika svenska innovationsprojekt, medfinansierar internationella samarbetsprojekt inom Eureka nätverket (såsom Eurostars) och är nationell kontaktpunkt för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. För att se alla utlysningar från Vinnova klicka här.

Vinnova arbetar inom åtta områden som de har definierat som viktiga för hållbar konkurrenskraft. Dessa är Hållbar industri,Hållbara matsystem, Hållbar mobilitet, Hållbar precisionshälsa, Hållbara samhällen, Digital omställning, Ekosystem för innovativa företag och Framtidsområden. Det finns utlysningar om bidrag inom dessa områden. Klicka här för att läsa mer om vad Vinnova menar med dessa områden.

Några exempel på bidrag som vi vill lyfta fram är sådana som är anpassade för små, nya företag.

 • Innovativa impact startups, en årligt återkommande utlysning som kan sökas av små, nystartade aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst. Sökande företag ska bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Man kan söka bidrag för att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen och hållbarhetsstrategier, verifiera kundnytta och betalningsvilja, bygga kundrelationer, utveckla partnerskap och skapa strategier för att skydda företagets nya lösning. I steg 1 kan man söka 300 000 kr i bidrag och i steg 2 upp till 900 000 kr i bidrag.
 • BioInnovation Hypotesprövning steg 1 ger stöd till projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt. Sökande kan vara i första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Maximalt stöd är 500 000 kr och deadline är den 5 mars 2024.
 • Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2024 ger små företag bidrag till att anlita externa konsulttjänster för att utveckla eller implementera en ny innovativ medicinteknisk idé. Man söka 200 000 kr i bidrag från Vinnova. Deadline är den 13:e september 2024.

Finansiärer,  
projektmedel
och lån

Regionala, nationella och internationella

Översiktstabell finansiärer, projektmedel och lån

Tips 
och råd för
finansiering

Generella råd vid ansökningar

Technology 
Readiness Level
TRL

Teknisk mognadsgrad

En del av projektet Invest in Innovation

Guiden är finansierad av Region J/H och Tillväxtverket inom ramen för ERUF och som genom aktiviteter och insatser verkar för att stärka konkurrenskraften för regionens företag. Projektet har involverat över 150 regionala företag med målet att öka kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och ”Forskning och Innovation (FoI).

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.