Technology Readiness Level (TRL)

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)

Tabell 2 visar definitionen av teknisk mognadsgrad. Detta brukar i bidragssammanhang kallas för TRL nivå. Technology Readiness Level. Bidrag inom forskning och innovation länkas ofta till dessa TRL nivåer och finansieringsgraden av ett projekt brukar variera med vilken TRL nivå som ett bidrag riktar sig mot. Vanligtvis så är finansieringsgraden högre från bidragsgivaren desto lägre TRL nivå projektet är på. Inom EU:s förordningar om statsstöd som reglerar hur mycket finansiering som små företag kan få i forsknings- och innovationsprojekt finns även definitionerna ”Grundforskning” som är kopplad till TRL1, ”Industriell forskning” som är kopplad till aktiviteter inom TRL2-4, ”Experimentell utveckling” kopplad till TRL5-8 samt ”Införande” för TRL9.

 

Tabell 2 TRL nivåer

Definition

TRL nivå

Beskrivning

Grundforskning

TRL1

Grundforskning. Principer finns antagen men experimentella belägg saknas.

Industriell
forskning

 

TRL2

Lösning finns formulerad. Grundläggande principer studeras. Både koncept och applikationer finns definierade.

TRL3

Experimentella belägg finns. De första laboratorietester är gjorda.

TRL4

Lösningen bekräftad i lab. Småskaliga prototyper konstruerade i labb finns. Även konceptets relation till andra system har bestämts.

Experimentell
utveckling

 

TRL5

Lösningen validerad i relevant miljö. Lösningen är testad i verklighetsliknande förhållanden. Systemets livskraft är verifierad.

TRL6

Lösningen demonstreras i relevant miljö. Prototypsystemet testade i avsedd miljö och med avsedd prestanda.

TRL7

Systemprototyp demonstrerad i avsedd operationell miljö i förkommersiell skala. Demonstration av prototyp i driftsmiljö.

TRL8

Systemet komplett, bekräftat och färdigutvecklat. Funktionen har verifierats i förväntade driftsförhållanden.

Införande

TRL9

Lösningen beprövad och visat sig fungera. Fullt gångbar applikation och lösningen tillgänglig för användarna.

 

Finansiärer, projektmedel och lån

Regionala, nationella och inom EU

Översiktstabell
finansiärer,
projektmedel
och lån

Tips 
och råd för
finansiering

Generella råd vid ansökningar

Technology 
Readiness Level 
(TRL)

Teknisk mognadsgrad

En del av projektet Invest in Innovation

Guiden är finansierad av Region J/H och Tillväxtverket inom ramen för ERUF och som genom aktiviteter och insatser verkar för att stärka konkurrenskraften för regionens företag. Projektet har involverat över 150 regionala företag med målet att öka kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och ”Forskning och Innovation (FoI).

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.