ReDriv – Gröna gaser

Projekt kring gröna energigaser hjälper transportaktörer över omställningströskeln

Det pågår just nu många olika projekt för att underlätta och snabba på grön omställning i Sverige och många handlar om våra transporter. I Region Kalmar pågår projektet Gröna energigaser, en del av det nationella projektet ReDriv. Syftet är att kartlägga behovet av grön infrastruktur inom transportbranschen samt att agera som en samlande kraft vad gäller att kartlägga alternativ, kostnadsbild och ta ett samlat grepp kring gröna energigaser, för att underlätta omställningsplanering för aktörerna i transportbranschen. 

Helhetsgrepp kring gröna energigaser ska bygga marknad 

Projektet Gröna energigaser uppstod som en fortsättning på ett flertal tidigare lyckade insatser som fokuserade på att introducera biogastankstationer hand i hand med att öka antalet lätta biogasfordon i Kalmar län. Region Kalmar ville stötta utvecklingen vidare men undvika suboptimering och i stället samla arbetet med flytande biogas, komprimerad biogas och grön vätgas under ett och samma paraply och som kompletterande snarare än konkurrerande delar i omställningen. I samband med denna utveckling kontaktades Region Kalmar av Fossilfritt Sverige, som ville kartlägga framgångsfaktorerna i tidigare lyckade insatser och göra det fortsatta arbetet och implementeringen med Gröna energigaser till ett gott exempel inom ReDriv för att kunna sprida till flera regioner. Arbetet med gröna energigaser drivs av Miljöfordon Sverige som en del av ReDriv.  

Gröna energigaser handlar om att bygga marknad för olika alternativ genom att nå ut till fordonsägare och kartlägga deras behov av omställning i allmänhet och olika gröna energigaser i synnerhet. Fokus för projektet är tunga fordon, då dessa är en viktig del av den omställning som krävs. 

Ökad kunskap en katalysator i omställningen 

En utmaning för fordonsägare är att få en samlad bild av de möjligheter som finns. Den första delen av projektet har därför fokuserat på att sammanställa information om de tre gröna energigaserna på ett och samma ställe och svara på frågor som vilket utbud som finns, hur det är att köra på den här typen av bränslen, hur nuvarande infrastruktur ser ut och visa på kostnadsbilden. 

Den andra delen har inriktats på att identifiera antalet tunga fordon och ett intressant urval av fordonsägare i Kalmar län sett till vilken typ av fordon det rör sig om och vad de kör på för drivmedel idag. 

Dessa fordonsägare kontaktas sedan för att ge dem en samlad information om andra alternativ, med syfte att öka kunskap samt stimulera och katalysera omställning.   

Genom att sedan sammanställa företagens planer och tankar kring framtida omställning med fokus på tunga fordon i tid och omfattning kan behovet av hur infrastrukturen behöver utvecklas över tid bedömas. 

 

En hjälpande hand för aktörer i omställning 

Jonas Lööf, projektledare på Miljöfordon Sverige, ser att vilja till omställning finns, men att det behövs stöd i processen; 

– Vi vet sedan tidigare att åkerier och fordonsägare med tunga fordon har ett stort fokus på att ställa om och vill vara en del av lösningen, men det varierar en del hur långt de har kommit. Därför vill vi skapa det här stödet som bedöms som extra betydelsefullt för mindre åkeriföretag för att hjälpa dem att orientera bland alternativen och snabba på omställningen. 

Projektet vill även skapa kontakt med offentliga aktörer. Kommunerna har också ett ansvar att ta för att stimulera, underlätta och möjliggöra fler investeringar kring förnybara bränslen. Samtliga kommuner har omställningsplaner, men vi vet inte ännu om dessa även omfattar arbete med tunga fordon. 

Är du nyfiken på projektet?

Kontakta Jonas Lööf på Miljöfordon Sverige. 

ReDriv – Hållbarhetsverktyget

Hållbarhetsverktyget - framgångsrikt omställningsprojekt siktar på att spridas nationellt

Det pågår just nu många olika projekt för att underlätta grön omställning i Sverige och många handlar om våra transporter. Ett av dessa projekt är Hållbarhetsverktyget, som Göteborgsregionen utvecklat med finansiering från Energimyndigheten i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Sedan en tid tillbaka är även Västra Götalandsregionen (VGR) medfinansiärer i pågående utveckling.  

 

Emmy Nicander, projektledare för Hållbarhetsverktyget, berättar mer om syftet med det digitala verktyget;  

 

– Vi såg ett behov av att ha mer handfasta verktyg för att synliggöra klimatpåverkan från nya bebyggelseområden med bostäder och mindre verksamheter. Hållbarhetsverktyget synliggör klimateffekter från planerad bebyggelse, och underlättar jämförelser mellan olika tänkta lokaliseringar eller bebyggelsestrukturer. Verktyget vänder sig främst till de som ser över olika lokaliseringar i en översiktsplan men har visat sig vara ett bra verktyg även i arbetet med en fördjupad översiktsplan eller i detaljplaneskedet.  

 

De stora fördelarna med Hållbarhetsverktyget är att det är enkelt att få fram en snabb visualisering av klimatpåverkan från en tänkt bebyggelseetablering. Ju mer information användaren har desto bättre blir resultatet, men det är också möjligt att göra schablonberäkningar, då det finns schablonvärden i verktyget.  

 

Användarperspektiv hela vägen  

– Responsen har varit bra hittills, säger Emmy Nicander, troligen för att vi har haft med oss användarperspektivet hela vägen. Vi har jobbat med samskapandemetoder för att anpassa verktyget utifrån hur man vill använda det och vilken info man har med sig in i olika skeden av planeringsprocessen. Vi har också jobbat med prototyper för tidig testning.  

 

Det stora värdet med verktyget är det snabbt ger en överblick och möjlighet till att jämföra olika alternativ för lokalisering.  

Något som blir extra tydligt med hjälp av Hållbarhetsverktyget är färdmedelsfördelningen och bränsleutsläpp ur livscykelperspektiv, samt att det just nu utvecklas en funktion för att bättre stötta utbyggnaden av ladd- och drivmedelsinfrastruktur. Till exempel genom att synliggöra hur många laddstolpar som krävs för att försörja elbilar i ett nytt område och vilket effektbehovet blir.  

 

I takt med att verktyget börjat användas har det också visat sig att det är än mer användbart i detaljplaneskedet än i översiktsplanskedet, vilket var den initiala hypotesen.  

Emmy Nicander, projektledare för Hållbarhetsverktyget 

Siktet inställt på nationell användning 

 Efter framgångsrikt användande i Göteborgregionen pågår arbetet med att fler kommuner ska få tillgång till Hållbarhetsverktyget, vilket samarbetet med VGR borgar för. I längden är målet att verktyget ska kunna användas på nationell nivå.  

– Genom möjligheten att delta i det nationella samverkansprojektet Redriv hoppas vi på sikt att det ska finnas ett intresse av att utvidga analysområdet till ytterligare regioner, för att sen kunna sprida det i större skala i landet.  

 

För dig som är nyfiken på Hållbarhetsverktyget så finns det på Göteborgsregionens digitala karttjänst och du kan läsa mer om projektet här: https://goteborgsregionen.se/projekt/2018-09-18-hallbarhetsverktyget-for-hallbara-och-effektiva-stationssamhallen 

ReDriv – Ladda Landsbygden

Ladda Hela Kalmar län och Glasriket – ger ny energi till landsbygden!

Hur kan man skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt främja omställningen till nya, klimatvänliga transportsätt? Det är utmaningen som projektet Ladda Kalmar län och Glasriket” har tagit sig an, med stöd från statliga organisationer och industripartners. Det viktigaste syftet är att lyfta laddinfrastruktur på landsbygden, där ofta många turistmål finns.

 

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige och Ewa Engdahl, Coompanion som leder satsningen berättar varför;  

– Att ha en utbyggd laddinfrastruktur som kan ta emot turistflöden har ett stort värde för ortens valbarhet som turistmål. Fler besökare bidrar till ökad handel och gästnätter och minskar risken för avfolkning. Det är ett konkurrensmedel, så att inte turisterna väljer andra platser. 


Samverkan viktigast för utbyggnaden  

Verksamheten inleddes inom Coompanions projekt Servicelyftet med stöd från Tillväxtverket via Landsbygdsprogrammet, för att senare fördjupas inom en förstudie med stöd från Region Kalmar, Länsstyrelsen och Hela Sverige Kalmar län. Miljöfordon Sverige och Jonas Lööf har drivit de tekniska frågorna kring lokalisering och ansökningar för laddpunkter, medan Coompanion bidragit med utveckling av affärsmodell och samverkansfrågor.  

 

– På landsbygden finns ofta små medel, så bra samverkan krävs och det föder också ett ökat samnyttjande, förklarar Ewa Engdahl. Så även om utbyggnaden i första hand handlar om att attrahera besökare så gynnar det även invånare. Ska det bli lönsamt över tid så behöver ju laddinfrastrukturen nyttjas. Här har vi hittat goda synergieffekter, till exempel med flerbostadshus, där det nattetid kan vara laddning för de boende och dagtid för exempelvis turister.

Hjälp för små aktörer ökar möjligheterna 

En annan utmaning med utbyggnaden på landsbygden är att enskilda aktörer, som t ex stationsägare, ofta inte har vare sig tid eller resurser att gå igenom hela den process som krävs för utbyggnad. Vi har bidragit med att öka kunskapen hos dem, tittat på intressanta platser för laddpunkter, och inte minst, tagit fram affärsmodeller och alternativ för finansiering, för att påskynda nyetableringar.  

– Det behövs inspiration och engagemang och driv, det här är inte något som marknaden självmant löser, utan det behövs driv från andra håll som tex denna satsningen, säger Ewa Engdahl. – Vi försöker hitta samarbetsmöjligheter så att enskilda stationsägare inte behöver börja från noll, utan kan ta del av tex betalningslösningar. Ju fler som är intresserade av att samverka, desto större volymer och bättre kostnadsbild kan vi få, så ”Ladda Hela Kalmar län och Glasriket” kan ge stöd i val av lösningar.  

 

Genom denna satsning, som numera är en del av det nationella samverkansprojektet ReDriv, har mycket fokus legat på att gynna samverkan mellan kommuner. Enligt Jonas Lööf är det en nyckelfaktor för att lyckas;  

– På kommunal nivå har man nätverket och kunskapen om lokala förutsättningar och det krävs mycket jobb att samordna. Därför är det viktigt att vi kan stödja detta arbete.  

 

Ewa Engdahl, VD Coompanion och Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige

Ewa Engdahl, VD Coompanion Kalmar och Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige 

Ladda Hela Kalmar län och Glasriket har banat väg för framtiden 

– Vi har byggt en bred förankring och skapat ett stort intresse! Det finns nu en modell att jobba efter, en metod och det underlättar vägen framåt, säger Jonas Lööf.  

 

Förstudien resulterade i 200 intressanta lokaliseringar och identifierade vikten av samverkan och att det finns ett statligt stöd för investeringen.  

När Klimatklivet kom gav det möjligheten att gå från ord till handling.  

Inför första samrådet 2022 lämnades över 200 intressanta lokaliseringar in till Naturvårdsverket. I andra samrådet hade detta ökat till 500 lokaliseringar och ett 40-tal anbud lämnades in till Klimatklivet. 

 

– Intresset har fyllts på, samtidigt som vi också nu har hittat rätt i konceptet vad gäller teknik, så nu är fler mogna att trycka på knappen. När nästa utlysning kommer så tror vi att vi kommer se väldigt många fler som vill lägga anbud för att få stöd från Klimatklivet, berättar Ewa och Jonas.  

 

Här kan du läsa mer om projektet och se slutrapporten från förstudien:  

Slutapport: Ladda Kalmar län och Glasriket 

 

Kontaktuppgifter 

Ewa Engdahl                                      Jonas Lööf
VD Coompanion Kalmar                 Verksamhetsledare
Miljöfordon Sverige 
ewa.engdahl@coompanion.se        jonas@miljofordonsverige.se  
070 658 7 3 23                                    070 65 50 771 

ReDriv – ett unikt projekt

ReDriv – unikt projekt som ska hjälpa transportbranschen till snabbare fossilfri omställning 

Utmaningarna är många när transportsektorn till senast år 2030 ska minska sina utsläpp med 70 procent (jämfört med 2010) och utbyggnaden av ladd- och drivmedelsinfrastruktur är en viktig nyckel till att lyckas. Det nationella samverkansprojektet ReDriv startades 2022 för att lösa en av de stora utmaningarna i omställningen, nämligen att ge bättre underlag för de stora investeringsbeslut som aktörerna står inför och där de många gånger famlar i ovisshet.  

 

Många företag har tvekat att ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel. På andra sidan har aktörer som bygger ut laddinfrastruktur tvekat, eftersom de har svårt att uppskatta efterfrågan i olika regioner.  

RedDriv vill minska osäkerhet kring investeringar för aktörer i branschen  

För att minska det här kunskapsgapet och skapa en översikt över planerade och önskade investeringar startade det nationella samverkansprojektet ReDriv på initiativ av Fossilfritt Sverige. Syftet är att skapa en digital plattform som samlat ska visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut och samtidigt fånga upp efterfrågan på en regional nivå. 

Erik Melin Söderström på Peak Innovation är projektledare för ReDriv och berättar om syftet;  

– Vi vill hjälpa aktörerna att prata med varandra så att både utbuds- och efterfrågeaktörer vågar investera. Det har hittills gått för långsamt och just transportbranschen är en nyckel till att många andra branscher ska nå sina omställningsmål, något som blev tydligt när olika branscher började ta fram sina färdplaner för omställningen i samarbete med Fossilfritt Sverige. 

Erik Melin Söderström, Peak Innovation. Projektledare ReDriv.

Initiativtagare till projektet är Fossilfritt Sverige, men Peak Innovation är projektägare.   

– Det unika med ReDriv-projektet är att vi har med så pass många regioner så att vi får både en nationell och regional samordning i frågan. Vi utvecklar något helt nytt som kommer hjälpa aktörerna i omställningen och ser till att den går framåt i alla regioner, säger Erik.  

Stort intresse hos aktörer 

Projektet har redan nu nått flera hundra aktörer och samlat in deras utmaningar och planer för omställning. De har visat ett stort engagemang och intresset är särskilt stort för det planerade matchmaking-verktyget, som gör det möjligt att visualisera både planerade och efterfrågade investeringar och förmedla kontakt mellan aktörer. Här finns också en vilja att dela med sig av data för att göra verktyget så relevant och värdeskapande som möjligt.  

Vägen framåt 

Projektet, där regionala utvecklingsaktörer från 11 län samt Statens väg- och transportinstitut (VTI) samverkar, är ett relativt kort projekt, men planen är att den digitala plattformen ska fortsätta leva och utvecklas vidare även efter att projektet avslutas i oktober 2023. Erik Melin Söderström summerar;  

– Vi har arbetat under tidspress och haft våra utmaningar i projektet, men nu under våren kommer mycket att hända och vi ser fram emot att plattformen kommer vara till stor nytta i den snabba omställning som krävs fram till 2030.  

Hur lyckas du med din e-handel? 

e-handelsdagen

Hur lyckas du med din e-handel? 

– Lyssna till experterna som delar sin erfarenheter kring att växa en framgångsrik e-handel.

När: Den 4 maj från 8.45-12.00.  

Plats: Hus U Campus Östersund

Kostnad: Kostnadsfritt

PEAK Innovation tillsammans med Samling Näringsliv och IUC Z Group bjuder in till en förmiddag om digitala affärsmodeller för e-handel. En förmiddag av inspiration och konkreta råd om hur du kan förbättra din digitala e-handel som presenteras av bl a Rocket Revenue – Leif Öhlund, Svensk Digital e-handel – Eleonor DahlbergSportamore – Jocke Friedman, Influenser – Sara Rönne, AdePrimo – Mattias Rosberg med fler.  

Seminariet är indelat i tre akter:

  • Trender inom e-handel 
  • Hur jobbar man innovativt och strategiskt med e-com
  • Case, e-handelsresor

Anmälan stängd

Har du frågor kring projektet kontakta:

Petra Colleen
Projektledare
petra.colleen@peakinnovation.se

E-handel med innovativa affärsmodeller

E-handel med innovativa affärsmodeller

Förstudien är genomförd 30 september 2022.
Här finns slutrapporten som pdf för nedladdning 

Projektet som ska öka konkurrenskraften inom e-handel med innovativa affärsmodeller för företag i Jämtland/Härjedalen.

Öppnar möjligheter för regionens e-handel

Peak Innovation har beviljats projektmedel för att genomföra en förstudie inom nya digitala affärsmodeller för e-handel. Förstudien pågår fram till 30 september 2022. 

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag i Jämtlands län som har behov att höja sin digitala mognad inom e-handel via B2C och B2B. Projektet syftar till att undersöka företagens digitala affärsmodeller för handel och dess behov.

Det saknas idag en övergripande bild av företagens behov och situation när det kommer till e-handel. För att bygga kapacitet i länet krävs underlag, kunskap och statistik. Företagens behov ser olika ut i olika delar av länet, men också utifrån bransch, storlek, digitaliseringsnivå och ekonomisk situation.   

– Det finns företag som aldrig sysslat med e-handel, men även många som redan nu kommit långt och har sin huvudsakliga försäljning online och är redo för innovation och nya angreppssätt i den digitala transformationen. Denna analys kommer att lägga basen för en färdplan att främja regionens företag inom e-handel och att höja sin digitala mognad och färdighet genom att accelerera den digitala omställningen och skapa en konkurrenskraftig e-handel som samtidigt bidrar till positiva effekter på klimat och hälsa, menar Petra Colleen, Peak Innovation

Ska leda till nya affärer 

Färdplanens ambition ska vara att lägga grunden för att bygga den kapacitet som ger Jämtland/Härjedalen möjlighet att ligga i framkant i Europa vad gäller innovativa affärsmodeller för e-handel hos små och medelstora företag. Förstudien kommer till detta tillföra inspiration för företagen att öka sin kunskap om digitalisering och e-handel för att på ett innovativt sätt kunna anpassa sin affärsmodell med ett mål om att behålla existerande kunder, attrahera nya kunder regionalt, nationellt och internationellt samt skapa nya affärsmöjligheter och behålla sin fysiska närvaro och öka antalet arbetsplatser. 

Projektet finansieras av React-EU och Region Jämtland Härjedalen och har en tydlig koppling till Jämtland Härjedalens program för Smart Specialisering 2021-2027 inom framför allt området digitalisering samt bidrar den till EUs Gröna Giv.   

– Projektet kommer att möjliggöra nya digitala affärer i framtiden för våra företag, säger Lars Ekström, vd Peak Innovation


 

Har du frågor kring projektet kontakta:

Petra Colleen
Projektledare
petra.colleen@peakinnovation.se