Sopplunch House Be, 5 April

PEAKs
SOPPLUNCH

Välkommen på Sopplunch.
5 april kl 12.00-13.00 på House Be, Åre

Funderar du på att ta din affärsidé till nästa steg? Undrar du hur Peak Inkubator skulle kunna vara ett stöd för dig? Kom på sopplunch och lyssna på hur Peak Inkubator hjälper entreprenörer med skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå. Du kommer att arbeta med våra egna affärsutvecklare men också med externa specialister. Nästa program med 10-12 bolag startar i september/oktober.

Peak Innovation bjuder på soppa (vegansk), mingel och nätverkande. Anmäl dig här senast onsdag 29/3.

 

 

Jag deltar gärna vid PEAKs Sopplunch 

Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning

Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050

Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom
Onsdag 22 mars 202309:00 till 11:00

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Karl Johan Tegnér från Kairos Future presenterar sin framtidsstudie av Jämtland 2050 och öppnar upp för frågor och dialog både under och efter presentationen.

Framtidsstudien Jämtland Beyond Tomorrow 2050 är framtagen av Peak Innovation och underlaget av presentationen finns på deras hemsida som ni hittar här: https://peakinnovation.se/jamtland-beyond-tomorrow-26-januari/.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.samverket.se/kalender/kairos-future

Innovationscheckar

Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet

ANMÄLAN ÖPPNAR 28 februari och stänger 4 april 2023.

Vinnovas utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till hållbarhet, resiliens eller säkerhet. Total budget för utlysningen är fyra miljoner kronor och beslut tas löpande.

Projekten ska bidra till hållbarhet, säkerhet eller resiliens. Stöd kan sökas att

  • Skapa kapacitet för innovationsupphandling
  • Ta fram beslutsunderlag för en möjlig innovationsupphandling
  • Förbättra en pågående innovationsupphandling.

 

ReDriv – Hållbarhetsverktyget

Hållbarhetsverktyget - framgångsrikt omställningsprojekt siktar på att spridas nationellt

Det pågår just nu många olika projekt för att underlätta grön omställning i Sverige och många handlar om våra transporter. Ett av dessa projekt är Hållbarhetsverktyget, som Göteborgsregionen utvecklat med finansiering från Energimyndigheten i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Sedan en tid tillbaka är även Västra Götalandsregionen (VGR) medfinansiärer i pågående utveckling.  

 

Emmy Nicander, projektledare för Hållbarhetsverktyget, berättar mer om syftet med det digitala verktyget;  

 

– Vi såg ett behov av att ha mer handfasta verktyg för att synliggöra klimatpåverkan från nya bebyggelseområden med bostäder och mindre verksamheter. Hållbarhetsverktyget synliggör klimateffekter från planerad bebyggelse, och underlättar jämförelser mellan olika tänkta lokaliseringar eller bebyggelsestrukturer. Verktyget vänder sig främst till de som ser över olika lokaliseringar i en översiktsplan men har visat sig vara ett bra verktyg även i arbetet med en fördjupad översiktsplan eller i detaljplaneskedet.  

 

De stora fördelarna med Hållbarhetsverktyget är att det är enkelt att få fram en snabb visualisering av klimatpåverkan från en tänkt bebyggelseetablering. Ju mer information användaren har desto bättre blir resultatet, men det är också möjligt att göra schablonberäkningar, då det finns schablonvärden i verktyget.  

 

Användarperspektiv hela vägen  

– Responsen har varit bra hittills, säger Emmy Nicander, troligen för att vi har haft med oss användarperspektivet hela vägen. Vi har jobbat med samskapandemetoder för att anpassa verktyget utifrån hur man vill använda det och vilken info man har med sig in i olika skeden av planeringsprocessen. Vi har också jobbat med prototyper för tidig testning.  

 

Det stora värdet med verktyget är det snabbt ger en överblick och möjlighet till att jämföra olika alternativ för lokalisering.  

Något som blir extra tydligt med hjälp av Hållbarhetsverktyget är färdmedelsfördelningen och bränsleutsläpp ur livscykelperspektiv, samt att det just nu utvecklas en funktion för att bättre stötta utbyggnaden av ladd- och drivmedelsinfrastruktur. Till exempel genom att synliggöra hur många laddstolpar som krävs för att försörja elbilar i ett nytt område och vilket effektbehovet blir.  

 

I takt med att verktyget börjat användas har det också visat sig att det är än mer användbart i detaljplaneskedet än i översiktsplanskedet, vilket var den initiala hypotesen.  

Emmy Nicander, projektledare för Hållbarhetsverktyget 

Siktet inställt på nationell användning 

 Efter framgångsrikt användande i Göteborgregionen pågår arbetet med att fler kommuner ska få tillgång till Hållbarhetsverktyget, vilket samarbetet med VGR borgar för. I längden är målet att verktyget ska kunna användas på nationell nivå.  

– Genom möjligheten att delta i det nationella samverkansprojektet Redriv hoppas vi på sikt att det ska finnas ett intresse av att utvidga analysområdet till ytterligare regioner, för att sen kunna sprida det i större skala i landet.  

 

För dig som är nyfiken på Hållbarhetsverktyget så finns det på Göteborgsregionens digitala karttjänst och du kan läsa mer om projektet här: https://goteborgsregionen.se/projekt/2018-09-18-hallbarhetsverktyget-for-hallbara-och-effektiva-stationssamhallen 

ReDriv – Ladda Landsbygden

Ladda Hela Kalmar län och Glasriket – ger ny energi till landsbygden!

Hur kan man skapa ekonomisk tillväxt och samtidigt främja omställningen till nya, klimatvänliga transportsätt? Det är utmaningen som projektet Ladda Kalmar län och Glasriket” har tagit sig an, med stöd från statliga organisationer och industripartners. Det viktigaste syftet är att lyfta laddinfrastruktur på landsbygden, där ofta många turistmål finns.

 

Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige och Ewa Engdahl, Coompanion som leder satsningen berättar varför;  

– Att ha en utbyggd laddinfrastruktur som kan ta emot turistflöden har ett stort värde för ortens valbarhet som turistmål. Fler besökare bidrar till ökad handel och gästnätter och minskar risken för avfolkning. Det är ett konkurrensmedel, så att inte turisterna väljer andra platser. 


Samverkan viktigast för utbyggnaden  

Verksamheten inleddes inom Coompanions projekt Servicelyftet med stöd från Tillväxtverket via Landsbygdsprogrammet, för att senare fördjupas inom en förstudie med stöd från Region Kalmar, Länsstyrelsen och Hela Sverige Kalmar län. Miljöfordon Sverige och Jonas Lööf har drivit de tekniska frågorna kring lokalisering och ansökningar för laddpunkter, medan Coompanion bidragit med utveckling av affärsmodell och samverkansfrågor.  

 

– På landsbygden finns ofta små medel, så bra samverkan krävs och det föder också ett ökat samnyttjande, förklarar Ewa Engdahl. Så även om utbyggnaden i första hand handlar om att attrahera besökare så gynnar det även invånare. Ska det bli lönsamt över tid så behöver ju laddinfrastrukturen nyttjas. Här har vi hittat goda synergieffekter, till exempel med flerbostadshus, där det nattetid kan vara laddning för de boende och dagtid för exempelvis turister.

Hjälp för små aktörer ökar möjligheterna 

En annan utmaning med utbyggnaden på landsbygden är att enskilda aktörer, som t ex stationsägare, ofta inte har vare sig tid eller resurser att gå igenom hela den process som krävs för utbyggnad. Vi har bidragit med att öka kunskapen hos dem, tittat på intressanta platser för laddpunkter, och inte minst, tagit fram affärsmodeller och alternativ för finansiering, för att påskynda nyetableringar.  

– Det behövs inspiration och engagemang och driv, det här är inte något som marknaden självmant löser, utan det behövs driv från andra håll som tex denna satsningen, säger Ewa Engdahl. – Vi försöker hitta samarbetsmöjligheter så att enskilda stationsägare inte behöver börja från noll, utan kan ta del av tex betalningslösningar. Ju fler som är intresserade av att samverka, desto större volymer och bättre kostnadsbild kan vi få, så ”Ladda Hela Kalmar län och Glasriket” kan ge stöd i val av lösningar.  

 

Genom denna satsning, som numera är en del av det nationella samverkansprojektet ReDriv, har mycket fokus legat på att gynna samverkan mellan kommuner. Enligt Jonas Lööf är det en nyckelfaktor för att lyckas;  

– På kommunal nivå har man nätverket och kunskapen om lokala förutsättningar och det krävs mycket jobb att samordna. Därför är det viktigt att vi kan stödja detta arbete.  

 

Ewa Engdahl, VD Coompanion och Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige

Ewa Engdahl, VD Coompanion Kalmar och Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige 

Ladda Hela Kalmar län och Glasriket har banat väg för framtiden 

– Vi har byggt en bred förankring och skapat ett stort intresse! Det finns nu en modell att jobba efter, en metod och det underlättar vägen framåt, säger Jonas Lööf.  

 

Förstudien resulterade i 200 intressanta lokaliseringar och identifierade vikten av samverkan och att det finns ett statligt stöd för investeringen.  

När Klimatklivet kom gav det möjligheten att gå från ord till handling.  

Inför första samrådet 2022 lämnades över 200 intressanta lokaliseringar in till Naturvårdsverket. I andra samrådet hade detta ökat till 500 lokaliseringar och ett 40-tal anbud lämnades in till Klimatklivet. 

 

– Intresset har fyllts på, samtidigt som vi också nu har hittat rätt i konceptet vad gäller teknik, så nu är fler mogna att trycka på knappen. När nästa utlysning kommer så tror vi att vi kommer se väldigt många fler som vill lägga anbud för att få stöd från Klimatklivet, berättar Ewa och Jonas.  

 

Här kan du läsa mer om projektet och se slutrapporten från förstudien:  

Slutapport: Ladda Kalmar län och Glasriket 

 

Kontaktuppgifter 

Ewa Engdahl                                      Jonas Lööf
VD Coompanion Kalmar                 Verksamhetsledare
Miljöfordon Sverige 
ewa.engdahl@coompanion.se        jonas@miljofordonsverige.se  
070 658 7 3 23                                    070 65 50 771 

Skogsinnovatör

Innovationstävling – Är du en skogsinnovatör?

ANMÄLAN ÖPPNAR MARS 2023.

Skogsinnovatörer är en kreativ, digital tävling för årskurs 7 och 8, där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus. 

Om Skogsinnovatörerna

Skogsinnovatörerna är ett kreativt ämnesintegrerat arbete där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. 

Skogsinnovatörerna är ett tillfälle att arbeta tematiskt, lustfyllt, entreprenöriellt och värdeskapande genom kreativt lärande för både elever och lärare. Arbetet pågår i klassrummet under åtta veckor med start under ForskarFredag-veckan den 25–29 september 2023 och med finalen i november. Som lärare kommer du att få stöd och hjälp av pedagoger från Technichus, en forskare från Mittuniversitetet samt en ansvarig för Skogen i skolan. Alla möten sker digitalt

 

Final och pris

I november kommer utvalda elevgrupper att få presentera innovationerna digitalt för en jury. Juryn består av representanter från Mittuniversitetet, Skogen i skolan, Technichus och skogsnäringen. Tre vinnaren utses som får besöka antingen Technichus i Härnösand, Mittuniversitetet eller ett företag inom skogsnäringen.

Mer information här och kontaktpersoner för anmälan:

https://www.miun.se/skogsinnovatorerna?fbclid=IwAR0EtxP2afWGwz_pmOeW739rVFSBmb1eaVm5NFUtcsHM7ck2Mormq_c2M-E

Text och bild: Mittuniversitetet

Innovationstävling

Innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla.

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS Post- och telestyrelsen, innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Din idé kan få finansiering på upp till tre miljoner kronor. 

PTS söker innovativa lösningar som ökar tillgängligheten i tjänster för digital kommunikation mellan människor, exempelvis e-post, chatt, videomöte, telefoni, SMS, chattbot, kundtjänstlösning samt alternativ och kompletterande kommunikation. 

Fram till den 17 mars kan du ansöka till innovationstävlingen.

Läs mer här

https://pts.se/sv/bransch/internet/digital-delaktighet/Finansiering-av-utbildningar-och-innovationer/pts-innovationstavling/innovationstavling-2023/

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

ReDriv – ett unikt projekt

ReDriv – unikt projekt som ska hjälpa transportbranschen till snabbare fossilfri omställning 

Utmaningarna är många när transportsektorn till senast år 2030 ska minska sina utsläpp med 70 procent (jämfört med 2010) och utbyggnaden av ladd- och drivmedelsinfrastruktur är en viktig nyckel till att lyckas. Det nationella samverkansprojektet ReDriv startades 2022 för att lösa en av de stora utmaningarna i omställningen, nämligen att ge bättre underlag för de stora investeringsbeslut som aktörerna står inför och där de många gånger famlar i ovisshet.  

 

Många företag har tvekat att ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel. På andra sidan har aktörer som bygger ut laddinfrastruktur tvekat, eftersom de har svårt att uppskatta efterfrågan i olika regioner.  

RedDriv vill minska osäkerhet kring investeringar för aktörer i branschen  

För att minska det här kunskapsgapet och skapa en översikt över planerade och önskade investeringar startade det nationella samverkansprojektet ReDriv på initiativ av Fossilfritt Sverige. Syftet är att skapa en digital plattform som samlat ska visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut och samtidigt fånga upp efterfrågan på en regional nivå. 

Erik Melin Söderström på Peak Innovation är projektledare för ReDriv och berättar om syftet;  

– Vi vill hjälpa aktörerna att prata med varandra så att både utbuds- och efterfrågeaktörer vågar investera. Det har hittills gått för långsamt och just transportbranschen är en nyckel till att många andra branscher ska nå sina omställningsmål, något som blev tydligt när olika branscher började ta fram sina färdplaner för omställningen i samarbete med Fossilfritt Sverige. 

Erik Melin Söderström, Peak Innovation. Projektledare ReDriv.

Initiativtagare till projektet är Fossilfritt Sverige, men Peak Innovation är projektägare.   

– Det unika med ReDriv-projektet är att vi har med så pass många regioner så att vi får både en nationell och regional samordning i frågan. Vi utvecklar något helt nytt som kommer hjälpa aktörerna i omställningen och ser till att den går framåt i alla regioner, säger Erik.  

Stort intresse hos aktörer 

Projektet har redan nu nått flera hundra aktörer och samlat in deras utmaningar och planer för omställning. De har visat ett stort engagemang och intresset är särskilt stort för det planerade matchmaking-verktyget, som gör det möjligt att visualisera både planerade och efterfrågade investeringar och förmedla kontakt mellan aktörer. Här finns också en vilja att dela med sig av data för att göra verktyget så relevant och värdeskapande som möjligt.  

Vägen framåt 

Projektet, där regionala utvecklingsaktörer från 11 län samt Statens väg- och transportinstitut (VTI) samverkar, är ett relativt kort projekt, men planen är att den digitala plattformen ska fortsätta leva och utvecklas vidare även efter att projektet avslutas i oktober 2023. Erik Melin Söderström summerar;  

– Vi har arbetat under tidspress och haft våra utmaningar i projektet, men nu under våren kommer mycket att hända och vi ser fram emot att plattformen kommer vara till stor nytta i den snabba omställning som krävs fram till 2030.  

Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad

Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad

28 mars 2023

Vilka strategiska utvecklings och innovationsprojekt vill vi i Jämtlands län se från 2023 och framåt? Vilka möjligheter till finansiering finns när det gäller större samverkansprojekt, förstudier m m?

Under hösten 2023 bjöd Peak Innovation in till två workshops på temat ”Jämtland Beyond Tomorrow – strategiska projekt” där deltagare från en mängd olika organisationer tog fram utmaningar, möjligheter och framtidsspaningar.

Nu bjuder vi in till nästa träff och nästa steg! Flera projektgrupper har jobbat vidare med sina idéer och vi ser strategiska projekt växa fram inom flera olika områden. Du kan delta på denna träff även om du inte var med den 26 september eller 8 december.

Den 28 mars bjuder Peak Innovation i samarbete med Region Jämtland Härjedalen in till en halvdags workshop i hus U på Campus. Vi kommer att börja med en djupdykning i finansieringsmöjligheter (den så kallade Finansieringspaletten) för att därefter jobba vidare med skarpa projektidéer/utmaningar kring konkreta, strategiska projekt i Jämtland som är öppna för samverkan.

Det finns möjlighet att delta i endast Finansieringspaletten eller endast Projektbyggarverkstaden.

Program

Kl. 12:00-14:15  Lunch och presentation av finansieringsmöjligheter för strategiska projekt i  Jämtland Härjedalen

  • Europiska Regionalfonden (ERUF)
  • Europeiska Socialfonden (ESF)
  • Interreg Sverige-Norge
  • Interreg Baltic Sea Region
  • Region Jämtland Härjedalen 1:1-medel för medfinansiering

Kl. 14:15-14:30 Fika

Kl. 14:30 Workshop kring strategiska projekt och konkreta samarbeten i Jämtland Härjedalen

Projektidéer och projekt i pipeline presenteras, ta chansen att gå med som partner eller påverka innehållet.

Kl. 16:00 Sammanfattning och nästa steg

Kl. 16:30 Avslutning

Vi har ett BEGRÄNSAT antal platser. Vid fullbokat event kommer vi begränsa antal deltagare från samma organisation.

Möjlighet finns att anmäla en idé, ett projekt eller en utmaning som ni vill presentera som ett case. Fyll i rutan nedan så kontaktar vi dig.

Vi kommer webbsända den första delen av workshopen, Finansieringspaletten. Dock finns inte möjlighet att delta med frågor osv. om du deltar digitalt.

För att se webbsändningen krävs ingen anmälan, länken kommer publiceras här innan eventets start.

Anmälan för deltagande på plats sker nedan senast den 7 mars. Sprid gärna inbjudan!
Väl mött den 28 mars!

Anmälan till Finansieringspalett & Projektbyggarverkstad den 28 mars är stängd

Behandling av personuppgifter för event

Peak Innovation är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom bolagets verksamhet, och värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss.

När du anmäler dig till ett event, behandlar vi ditt namn, din bild och dina kontaktuppgifter för kommunikation och administration inför evenemanget och ofta efter evenemanget med en utvärdering.

Om det ingår någon typ av mat och dryck i samband med evenemanget, behöver vi också behandla uppgifter om matpreferenser på grund av eventuella allergier.

Acceleration i klimatomställning

Kristina Persson – initiativtagare till projektet. Tidigare bl a minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län.

Nationellt projekt för acceleration i klimatomställningen leds av Peak Innovation

Peak Innovation har i hård konkurrens med 94 andra nationella projektansökningar beviljats stöd som ett av 23 förberedelseprojekt för att forma framtida strategiska program inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation.

Syftet med förberedelseprojekten är att stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya långsiktiga innovationsprogram för Sverige i syfte att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Det förberedelseprojektet som beviljats Peak Innovation – ”Sociala och hållbara innovativa modeller för en accelererad klimatomställning” ­– handlar om att mobilisera relevanta aktörer för att bygga kunskap, etablera samarbeten och finna nya arbetssätt för bättre involvera och ta tillvara på innevånarnas intressen i klimatomställningen som påverkas av exempelvis etableringar. Förberedelseprojektet pågår under 8 månader med syfte att formulera målsättningar för ett framtida nationellt program inom Impact innovation.

I norra Sverige planeras det för gröna industrietableringar och insatser till värden över 1 000 miljarder de kommande decennierna. Den totala samhällsomvandlingen kommer att sätta hård press på det svenska enerigsystemet, både ur distribution och produktion av förnyelsebar energi och för varje enskild medborgare. Det här kräver en systemförändring med framtagande av sociala modeller för samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade. För att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet krävs en helhetssyn där teknisk innovation paras ihop med ekonomiska och socialt innovativa modeller.

– Ett viktigt och högaktuellt initiativ i den snabba och stora samhällsomställning som sker idag. Extra roligt är att vi kommer få leda förberedelseprojektet från Jämtlands län där just hållbar energi är ett av länets utpekade styrkeområden inom det vi kallar Smart specialisering. För att nå de nationella och internationella mål som finns uppsatta för utbyggnaden av förnyelsebar energi och klimatomställningen behöver detta ske i samförstånd och samexistens med de människor som blir påverkade säger Daniel Eurenius och Åse Angland-Lindvall på Peak Innovation som kommer leda förberedelseprojektet.

Initiativtagare till projektet är Kristina Persson som bland annat har ett förflutet som minister för strategi- och framtidsfrågor och Landshövding i Jämtlands län.

– Det känns fantastiskt roligt att länet har beviljats medel för att förbereda ett nationellt projekt inom ett så viktigt område. Sverige och framförallt norra Sverige kan spela en central roll i den gröna omställningen. Den politiska förmågan att ta tillvara dessa förutsättningar och undanröja hinder har hittills varit otillräcklig för att uppnå nödvändiga systemskiften och accelerera en hållbar utveckling. Det gäller inte minst en rättvis klimatomställning i samarbete med de människor som blir påverkade.”

– Mycket av framgången till att vi lyckats så väl i konkurrens och erhållit höga betyg av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA ligger i vår goda förmåga att mobilisera och samarbeta i länet liksom våra starka nationella och internationella kontaktnät. Denna ansökan är ett bra exempel på samarbete där Peak Innovation och Region Jämtland Härjedalens Strategiska processledare tillsammans med Kristina Persson och andra intressenter arbetat tillsammans för ett viktigt initiativ, säger Daniel Eurenius.

 

För ytterligare kontakt:
Projektledare: Åse Angland-Lindvall – ase.anglandlindvall@peakinnovation.se
Daniel Eurenius – daniel.eurenius@peakinnovation.se

Foto: News Øresund – Johan Wessman © News Øresund, (CC BY 3.0), Team Peak